Bài 1. Tính chất hóa học của oxit. Khái quát về sự phân loại oxit

Bình chọn:
4.4 trên 38 phiếu
Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) - Trang 5

Giải trang 5 VBT hoá 9 - Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 1

Xem chi tiết

Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 6 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 6 VBT hoá 9. Tác dụng với H2O, phương trình hoá học....

Xem lời giải

Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 6 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 2 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 6 VBT hoá 9. Có những chất sau: H2O, KOH, K2O, CO2. Hãy cho biết những cặp chất có thể tác dụng với nhau....

Xem lời giải

Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 6 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 3 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 6 VBT hoá 9. Từ những chất: Canxi oxit, lưu huỳnh ddioxit, cacbon ddioxit, lưu huỳnh trioxit, kẽm oxit, em hãy chọn chất thích hợp điền vào các sơ đồ phản ứng sau:....

Xem lời giải

Câu 4* phần bài tập học theo SGK – Trang 6 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 4* phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 6 VBT hoá 9. Cho những oxit sau: CO2, SO2, Na2O, CaO, CuO. Hãy chọn những chất đã cho tác dụng được với....

Xem lời giải

Câu 5 phần bài tập học theo SGK – Trang 6 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 5 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 6 VBT hoá 9. Có hỗn hợp khí CO2 và O2 làm thế nào có thể thu được khí O2 từ hỗn hợp trên? Trình bày cách làm và viết phương trình hóa học.

Xem lời giải

Câu 6* phần bài tập học theo SGK – Trang 6 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 6* phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 6 VBT hoá 9. Cho 1,6 gam đồng (II) oxit tác dụng với 100 gam dung dịch axit sunfuric có nồng độ 20%....

Xem lời giải

Câu 1, 2, 3 phần bài tập bổ sung – Trang 7 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1, 2, 3 phần bài tập bổ sung – Trang 7 VBT hoá 9.Hãy chọn đáp án đúng cho các bài tập sau đây. Lưu huỳnh đioxit (SO2) tác dụng được với:...

Xem chi tiết