Bài 46: Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic

Bình chọn:
4.7 trên 83 phiếu
Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) - Trang 122

Giải trang 122 VBT hoá 9 - Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 45

Xem chi tiết

Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 123 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 123 VBT hoá 9. Chọn các chất thích hợp thay vào chữ cái rồi viết....

Xem lời giải

Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 123 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 2 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 123 VBT hoá 9. Nêu hai phương pháp hóa học khác nhau để phân biệt hai dung dịch C2H5OH và CH3COOH.

Xem lời giải

Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 123 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 3 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 123 VBT hoá 9. Có ba chất hữu cơ có công thức phân tử là C2H4, C2H4O2, C2H6O....

Xem lời giải

Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 123 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 4 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 123 VBT hoá 9. Đốt cháy 23 gam chất hữu cơ A thu được sản phẩm gồm 44 gam CO2 và 27 gam H2O...

Xem lời giải

Câu 5 phần bài tập học theo SGK – Trang 124 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 5 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 124 VBT hoá 9. Cho 22,4 lít khí etilen (ở điều kiện tiêu chuẩn) tác dụng với nước....

Xem lời giải

Câu 1, 2 phần bài tập bổ sung – Trang 124 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1, 2 phần bài tập bổ sung – Trang 124 VBT hoá 9. Chất hữu cơ A, B có công thức phân tử là C2H4O2 và C2H6O....

Xem lời giải