CHƯƠNG 1: CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ

Bình chọn:
4.6 trên 104 phiếu
Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) - Trang 5

Giải trang 5 VBT hoá 9 - Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 1

Xem chi tiết

Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 6 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 6 VBT hoá 9. Tác dụng với H2O, phương trình hoá học....

Xem lời giải

Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 6 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 2 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 6 VBT hoá 9. Có những chất sau: H2O, KOH, K2O, CO2. Hãy cho biết những cặp chất có thể tác dụng với nhau....

Xem lời giải

Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 6 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 3 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 6 VBT hoá 9. Từ những chất: Canxi oxit, lưu huỳnh ddioxit, cacbon ddioxit, lưu huỳnh trioxit, kẽm oxit, em hãy chọn chất thích hợp điền vào các sơ đồ phản ứng sau:....

Xem lời giải

Câu 4* phần bài tập học theo SGK – Trang 6 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 4* phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 6 VBT hoá 9. Cho những oxit sau: CO2, SO2, Na2O, CaO, CuO. Hãy chọn những chất đã cho tác dụng được với....

Xem lời giải

Câu 5 phần bài tập học theo SGK – Trang 6 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 5 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 6 VBT hoá 9. Có hỗn hợp khí CO2 và O2 làm thế nào có thể thu được khí O2 từ hỗn hợp trên? Trình bày cách làm và viết phương trình hóa học.

Xem lời giải

Câu 6* phần bài tập học theo SGK – Trang 6 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 6* phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 6 VBT hoá 9. Cho 1,6 gam đồng (II) oxit tác dụng với 100 gam dung dịch axit sunfuric có nồng độ 20%....

Xem lời giải

Câu 1, 2, 3 phần bài tập bổ sung – Trang 7 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1, 2, 3 phần bài tập bổ sung – Trang 7 VBT hoá 9.Hãy chọn đáp án đúng cho các bài tập sau đây. Lưu huỳnh đioxit (SO2) tác dụng được với:...

Xem chi tiết

Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) - Trang 7

Giải trang 7 VBT hoá 9 - Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 2

Xem chi tiết

Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 8 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 8 VBT hoá 9. Bằng phương pháp hóa học nào có thể nhận biết được từng chất trong mỗi dãy chất sau ?....

Xem lời giải

Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 8 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 2 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 8 VBT hoá 9. Hãy nhận biết từng chất trong mỗi nhóm chất sau bằng phương pháp hóa học.....

Xem lời giải

Câu 3* phần bài tập học theo SGK – Trang 9 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 3* phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 9 VBT hoá 9. 200ml dung dịch HCl có nồng độ 3,5M hòa tan vừa hết 20 g hỗn hợp hai oxit CuO và Fe2O3....

Xem lời giải

Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 9 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 4 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 9 VBT hoá 9. Biết 2,24 lít khí CO2 (đktc) tác dụng vừa hết với 200 ml dung dịch Ba(OH)2 sản phẩm là BaCO3 và H2O....

Xem lời giải

Câu 1 phần bài tập bổ sung – Trang 9 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1 phần bài tập bổ sung – Trang 9 VBT hoá 9. Sản xuất vôi sống CaO bằng cách nung đá vôi....

Xem chi tiết

Câu 2 phần bài tập bổ sung – Trang 9 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 2 phần bài tập bổ sung – Trang 9 VBT hoá 9. Hãy thực hiện các thí nghiệm để loại bỏ tạp chất ra khỏi hỗn hợp sau....

Xem lời giải

Câu 3 phần bài tập bổ sung – Trang 9 Vở bài tập hoá 9

Câu 3 phần bài tập bổ sung – Trang 9 VBT hoá 9. Khối lượng Ca(OH)2 sản xuất được từ 112kg CaO tác dụng với H2O là...

Xem lời giải

Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) - Trang 10

Giải trang 10 VBT hoá 9 - Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 2

Xem chi tiết

Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 11 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 11 VBT hoá 9. Viết phương trình hóa học cho mỗi chuyển đổi sau...

Xem lời giải

Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 11 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 2 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 11 VBT hoá 9. Hãy nhận biết từng chất trong mỗi nhóm chất sau bằng phương pháp hóa học a) Hai chất rắn màu trắng là CaO và P2O5 b) Hai chất khí không màu là SO2 và O2...

Xem lời giải

Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 11 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 3 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 11 VBT hoá 9. Có những khí ẩm (khí có lần hơi nước): cacbon đioxit, hiđro, oxi, lưu huỳnh đioxit. Khí nào có thể được làm khô bằng canxi oxit ? Giải thích...

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất