Bài 3: Tính chất hóa học của axit

Bình chọn:
4.6 trên 126 phiếu
Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) - Trang 13

Giải trang 13 VBT hoá 9 - Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 3

Xem chi tiết

Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 14 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 14 VBT hoá 9. Từ Mg, MgO, Mg(OH)2 và dung dịch axit sunfuric loãng, hãy viết các phương trình hóa học của phản ứng điều chế magie sunfat....

Xem lời giải

Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 14 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 2 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 14 VBT hoá 9. Có những chất sau: CuO, Mg, Al2O3, Fe(OH)3, Fe2O3. Hãy chọn một trong những chất đã cho tác dụng với dung dịch HCl sinh ra...

Xem lời giải

Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 14 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 3 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 14 VBT hoá 9. Hãy viết các phương trình hóa học của phản ứng trong mỗi trường hợp sau....

Xem lời giải

Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 14 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 5 VBT hoá 9. Có 10 gam hỗn hợp bột hai kim loại đồng và sắt. Hãy giới thiệu phương pháp xác định thành phần phần trăm (theo khối lượng) của mỗi kim loại trong hỗn hợp theo...

Xem lời giải

Câu 1 phần bài tập bổ sung – Trang 14 Vở bài tập hoá 9

Câu 1 phần bài tập bổ sung – Trang 14 VBT hoá 9. Có những axit sau: HNO3, H2CO3, H2SO4, HCl, H2S, H2SO3. Cho biết:....

Xem lời giải

Câu 2 phần bài tập bổ sung – Trang 15 Vở bài tập hoá 9

Câu 2 phần bài tập bổ sung – Trang 15 VBT 9. So sánh thể tích khí hiđro (cùng điều kiện to và p) thu được trong mỗi trường hợp sau: Trường hợp 1: a) 1 mol Fe tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng vừa đủ....

Xem lời giải