Bài 2: Một số oxit quan trọng (Lưu huỳnh đioxit: SO2)

Bình chọn:
4.1 trên 50 phiếu
Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) - Trang 10

Giải trang 10 VBT hoá 9 - Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 2

Xem chi tiết

Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 11 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 11 VBT hoá 9. Viết phương trình hóa học cho mỗi chuyển đổi sau...

Xem lời giải

Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 11 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 2 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 11 VBT hoá 9. Hãy nhận biết từng chất trong mỗi nhóm chất sau bằng phương pháp hóa học a) Hai chất rắn màu trắng là CaO và P2O5 b) Hai chất khí không màu là SO2 và O2...

Xem lời giải

Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 11 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 3 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 11 VBT hoá 9. Có những khí ẩm (khí có lần hơi nước): cacbon đioxit, hiđro, oxi, lưu huỳnh đioxit. Khí nào có thể được làm khô bằng canxi oxit ? Giải thích...

Xem lời giải

Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 11 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 4 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 11 VBT hoá 9. Có những chất khí sau: CO2, H2, O2, SO2, N2. Hãy cho biết chất nào có tính chất sau:...

Xem lời giải

Câu 5 phần bài tập học theo SGK – Trang 12 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 5 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 12 VBT hoá 9. Khí lưu huỳnh đioxit được tạo thành từ cặp chất nào sau đây ? a) K2SO3 và H2SO4. b) K2SO4 và HCl....

Xem lời giải

Câu 6* phần bài tập học theo SGK – Trang 12 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 6* phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 12 VBT hoá 9. Dẫn 112 ml khí SO2 (đktc) đi qua 700 ml dung dịch Ca(OH)2 có nồng độ 0,01 M, sản phẩm là muối canxi sunfit....

Xem lời giải

Câu 1 phần bài tập bổ sung – Trang 12 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1 phần bài tập bổ sung – Trang 12 VBT hoá 9. Có những chất sau: H2O, SO3, Na2O, KOH, Fe2O3, MgO, P2O5, CO2. Những chất nào có thể tác dụng với nhau từng đôi một?...

Xem lời giải

Câu 2 phần bài tập bổ sung – Trang 12 Vở bài tập hoá 9

Giải Câu 2 phần bài tập bổ sung – Trang 12 VBT hoá 9. Hãy thực hiện những biến đổi sau bằng cách viết các phương trình hóa học:....

Xem lời giải