Bài 51: Saccarozo

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) - Trang 130

Giải trang 130 VBT hoá 9 - Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 51

Xem chi tiết

Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 131 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 131 VBT hoá 9.

Xem lời giải

Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 131 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 2 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 131 VBT hoá 9. Hãy viết phương trinh hóa học trong sơ đồ chuyển đổi hóa học sau:...

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 131 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 3 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 131 VBT hoá 9. Hãy giải thích tại sao khi để đoạn mía lâu ngày trong không khí, ở đầu đoạn mía thường có mùi rượu etylic.

Xem lời giải

Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 131 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 4 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 131 VBT hoá 9. Nêu phương pháp hóa học phân biệt ba dung dịch sau: glucozơ, rượu etylic, saccarozơ.

Xem lời giải

Câu 5 phần bài tập học theo SGK – Trang 131 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 5 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 131 VBT hoá 9. Từ một tấn nước mía chứa 13% saccarozơ có thể thu được bao nhiêu kg saccarozơ ?....

Xem lời giải

Câu 6 phần bài tập học theo SGK – Trang 131 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 6 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 131 VBT hoá 9. Khi đốt cháy một loại gluxit (thuộc một trong các chất sau: glucozơ, saccarozơ ....

Xem lời giải

Câu 1, 2 phần bài tập bổ sung – Trang 131 Vở bài tập hoá 9

Giải Câu 1, 2 phần bài tập bổ sung – Trang 131, 132 VBT hoá 9. Từ một tấn nước mia chứa 11% saccarozo người ta tách được 91,3 kg saccarozo ....

Xem lời giải