CHƯƠNG 5: DẪN XUẤT CỦA HIDROCACBON - POLIME

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 119 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 119 VBT hoá 9.

Xem lời giải

Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 119 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 2 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 119 VBT hoá 9.Trong số các chất sau: CH3-CH3,CH3-CH2OH,C6H6,CH3-O-CH3....

Xem lời giải

Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 119 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 3 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 119 VBT hoá 9. Có ba ống nghiệm : Ống 1 đựng rượu etylic;...

Xem lời giải

Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 119 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 4 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 119 VBT hoá 9. Trên nhãn của chai rượu đều có ghi các số, thí dụ 45o,18o, 12o.....

Xem lời giải

Câu 5 phần bài tập học theo SGK – Trang 119 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 5 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 119 VBT hoá 9. Đốt cháy hoàn toàn 9,2 gam rượu etylic....

Xem lời giải

Câu 1, 2 phần bài tập bổ sung – Trang 119 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1, 2 phần bài tập bổ sung – Trang 119 VBT hoá 9. Số lít rượu 900 cần phải lấy để pha được 9 lít rượu 400 là....

Xem lời giải

Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 120 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 120 VBT hoá 9. Hãy điền những từ thích hợp vào chỗ trống....

Xem lời giải

Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 121 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 2 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 121 VBT hoá 9. Chất nào tác dụng với Na? NaOH? Mg? CaO? Viết phương trình hóa học....

Xem lời giải

Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 121 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 3 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 121 VBT hoá 9.Axit axetic có tính axit vì trong phân tử ....

Xem lời giải

Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 121 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 4 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 121 VBT hoá 9. Trong các chất sau đây, chất nào có tính axit ? Giải thích.....

Xem lời giải

Câu 5 phần bài tập học theo SGK – Trang 121 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 5 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 121 VBT hoá 9. Axit axetic có thể tác dụng được với những chất nào trong các chất sau đây....

Xem lời giải

Câu 6 phần bài tập học theo SGK – Trang 121 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 6 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 121 VBT hoá 9. Hãy viết phương trình hóa học điều chế axit axetic từ :....

Xem lời giải

Câu 7 phần bài tập học theo SGK – Trang 121 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 7 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 121 VBT hoá 9.Cho 60 gam CH3COOH tác dụng với 100 gam CH3CH2OH thu được 55 gam CH3-COO-CH2-CH3....

Xem lời giải

Câu 8* phần bài tập học theo SGK – Trang 122 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 8* phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 122 VBT hoá 9. Cho dung dich axit axetic nồng độ a% tác dụng vừa đủ ....

Xem lời giải

Câu 1, 2 phần bài tập bổ sung – Trang 122 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1, 2 phần bài tập bổ sung – Trang 122 VBT hoá 9. Phân biệt các chất lỏng CH3COOH; C6H6; C2H5OH bằng cách dùng một chất sau:...

Xem lời giải

Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 123 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 123 VBT hoá 9. Chọn các chất thích hợp thay vào chữ cái rồi viết....

Xem lời giải

Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 123 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 2 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 123 VBT hoá 9. Nêu hai phương pháp hóa học khác nhau để phân biệt hai dung dịch C2H5OH và CH3COOH.

Xem lời giải

Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 123 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 3 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 123 VBT hoá 9. Có ba chất hữu cơ có công thức phân tử là C2H4, C2H4O2, C2H6O....

Xem lời giải

Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 123 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 4 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 123 VBT hoá 9. Đốt cháy 23 gam chất hữu cơ A thu được sản phẩm gồm 44 gam CO2 và 27 gam H2O...

Xem lời giải

Câu 5 phần bài tập học theo SGK – Trang 124 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 5 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 124 VBT hoá 9. Cho 22,4 lít khí etilen (ở điều kiện tiêu chuẩn) tác dụng với nước....

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtHỏi bài