Bài 45: Axit axetic

Bình chọn:
4.6 trên 89 phiếu
Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) - Trang 120

Giải trang 120 VBT hoá 9 - Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 45

Xem chi tiết

Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 120 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 120 VBT hoá 9. Hãy điền những từ thích hợp vào chỗ trống....

Xem lời giải

Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 121 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 2 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 121 VBT hoá 9. Chất nào tác dụng với Na? NaOH? Mg? CaO? Viết phương trình hóa học....

Xem lời giải

Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 121 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 3 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 121 VBT hoá 9.Axit axetic có tính axit vì trong phân tử ....

Xem lời giải

Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 121 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 4 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 121 VBT hoá 9. Trong các chất sau đây, chất nào có tính axit ? Giải thích.....

Xem lời giải

Câu 5 phần bài tập học theo SGK – Trang 121 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 5 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 121 VBT hoá 9. Axit axetic có thể tác dụng được với những chất nào trong các chất sau đây....

Xem lời giải

Câu 6 phần bài tập học theo SGK – Trang 121 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 6 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 121 VBT hoá 9. Hãy viết phương trình hóa học điều chế axit axetic từ :....

Xem lời giải

Câu 7 phần bài tập học theo SGK – Trang 121 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 7 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 121 VBT hoá 9.Cho 60 gam CH3COOH tác dụng với 100 gam CH3CH2OH thu được 55 gam CH3-COO-CH2-CH3....

Xem lời giải

Câu 8* phần bài tập học theo SGK – Trang 122 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 8* phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 122 VBT hoá 9. Cho dung dich axit axetic nồng độ a% tác dụng vừa đủ ....

Xem lời giải

Câu 1, 2 phần bài tập bổ sung – Trang 122 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1, 2 phần bài tập bổ sung – Trang 122 VBT hoá 9. Phân biệt các chất lỏng CH3COOH; C6H6; C2H5OH bằng cách dùng một chất sau:...

Xem lời giải