CHƯƠNG 1: CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Câu 1 phần bài tập bổ sung – Trang 12 Vở bài tập hoá 9 Câu 1 phần bài tập bổ sung – Trang 12 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1 phần bài tập bổ sung – Trang 12 VBT hoá 9. Có những chất sau: H2O, SO3, Na2O, KOH, Fe2O3, MgO, P2O5, CO2. Những chất nào có thể tác dụng với nhau từng đôi một?...

Xem chi tiết
Câu 2 phần bài tập bổ sung – Trang 12 Vở bài tập hoá 9 Câu 2 phần bài tập bổ sung – Trang 12 Vở bài tập hoá 9

Giải Câu 2 phần bài tập bổ sung – Trang 12 VBT hoá 9. Hãy thực hiện những biến đổi sau bằng cách viết các phương trình hóa học:....

Xem chi tiết
Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 14 Vở bài tập hoá 9 Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 14 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 14 VBT hoá 9. Từ Mg, MgO, Mg(OH)2 và dung dịch axit sunfuric loãng, hãy viết các phương trình hóa học của phản ứng điều chế magie sunfat....

Xem chi tiết
Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 14 Vở bài tập hoá 9 Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 14 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 2 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 14 VBT hoá 9. Có những chất sau: CuO, Mg, Al2O3, Fe(OH)3, Fe2O3. Hãy chọn một trong những chất đã cho tác dụng với dung dịch HCl sinh ra...

Xem chi tiết
Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 14 Vở bài tập hoá 9 Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 14 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 3 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 14 VBT hoá 9. Hãy viết các phương trình hóa học của phản ứng trong mỗi trường hợp sau....

Xem chi tiết
Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 14 Vở bài tập hoá 9 Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 14 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 5 VBT hoá 9. Có 10 gam hỗn hợp bột hai kim loại đồng và sắt. Hãy giới thiệu phương pháp xác định thành phần phần trăm (theo khối lượng) của mỗi kim loại trong hỗn hợp theo...

Xem chi tiết
Câu 1 phần bài tập bổ sung – Trang 14 Vở bài tập hoá 9 Câu 1 phần bài tập bổ sung – Trang 14 Vở bài tập hoá 9

Câu 1 phần bài tập bổ sung – Trang 14 VBT hoá 9. Có những axit sau: HNO3, H2CO3, H2SO4, HCl, H2S, H2SO3. Cho biết:....

Xem chi tiết
Câu 2  phần bài tập bổ sung – Trang 15 Vở bài tập hoá 9 Câu 2 phần bài tập bổ sung – Trang 15 Vở bài tập hoá 9

Câu 2 phần bài tập bổ sung – Trang 15 VBT 9. So sánh thể tích khí hiđro (cùng điều kiện to và p) thu được trong mỗi trường hợp sau: Trường hợp 1: a) 1 mol Fe tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng vừa đủ....

Xem chi tiết
Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 17 Vở bài tập hoá 9 Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 17 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 17 VBT hoá 9. Có những chất: CuO, BaCl2 Zn, ZnO. Chất nào nói trên tác dụng với dung dịch HCl, dung dịch H2SO4 loãng sinh ra:....

Xem chi tiết
Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 18 Vở bài tập hoá 9 Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 18 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 2 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 18 VBT hoá 9. Sản xuất axit sunfuric trong công nghiệp cần phải có những nguyên liệu chủ yếu nào?.....

Xem chi tiết
Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 18 Vở bài tập hoá 9 Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 18 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 3 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 18 VBT hoá 9. Bằng cách nào có thể nhận biết được từng chất trong mỗi cặp chất sau theo phương pháp hóa học?....

Xem chi tiết
Câu 4* phần bài tập học theo SGK – Trang 18 Vở bài tập hoá 9 Câu 4* phần bài tập học theo SGK – Trang 18 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 4* phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 18 VBT hoá 9.Bảng dưới đây cho biết kết quả của 6 thí nghiệm xảy ra giữa Fe và dung dịch H2SO4 loãng. Trong mỗi thí nghiệm người ta dùng 0,2 gam Fe tác dụng với thể tích bằng nhau của axit, nhưng có nồng độ khác nhau....

Xem chi tiết
Câu 5 phần bài tập học theo SGK – Trang 18 Vở bài tập hoá 9 Câu 5 phần bài tập học theo SGK – Trang 18 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 5 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 18 VBT hoá 9. Hãy sử dụng những chất có sẵn: Cu, Fe, CuO, KOH, C6H12O6 (glucozơ), dung dịch H2SO4 loãng, H2SO4 đặc và những dụng cụ thí nghiệm cần thiết để làm những thí nghiệm chứng minh rằng...

Xem chi tiết
Câu 6 phần bài tập học theo SGK – Trang 19 Vở bài tập hoá 9 Câu 6 phần bài tập học theo SGK – Trang 19 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 6 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 19 VBT hoá 9. Cho một khối lượng mạt sắt dư vào 50 ml dung dịch HCl. Phản ứng xong, thu được 3,36 lít khí (đktc). a) Viết phương trình hóa học....

Xem chi tiết
Câu 7* phần bài tập học theo SGK – Trang 19 Vở bài tập hoá 9 Câu 7* phần bài tập học theo SGK – Trang 19 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 7* phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 19 VBT hoá 9. Hòa tan hoàn toàn 12,1 gam hỗn hợp bột CuO và ZnO cần 100 ml dung dịch HCl 3M....

Xem chi tiết
Câu 1 phần bài tập bổ sung – Trang 19 Vở bài tập hoá 9 Câu 1 phần bài tập bổ sung – Trang 19 Vở bài tập hoá 9

Câu 1 phần bài tập bổ sung – Trang 19 VBT hoá 9.Có bốn lọ đựng các dung dịch không màu là: HCl, Na2SO4, NaCl, H2SO4, Hãy nhận biết dung dịch đựng trong mỗi lọ bằng phương pháp ....

Xem chi tiết
Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 21 Vở bài tập hoá 9 Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 21 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 21 VBT hoá 9. Có những oxit sau: SO2, CuO, Na2O,CO2. Hãy cho biết những oxit nào tác dụng được với....

Xem chi tiết
Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 21 Vở bài tập hoá 9 Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 21 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 2 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 21 VBT hoá 9. Những oxit nào dưới đây có thể điều chế bằng a) phản ứng hóa hợp ? Viết phương trình hóa học....

Xem chi tiết
Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 21 Vở bài tập hoá 9 Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 21 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 3 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 21 VBT hoá 9. Khí CO được dùng làm chất đốt trong công nghiệp, có lẫn tạp chất là các khí SO2 và CO2....

Xem chi tiết
Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 22 Vở bài tập hoá 9 Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 22 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 4 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 22 VBT hoá 9. Cần phải điều chế một lượng muối đồng (II) sunfat. Phương pháp nào sau đây tiết kiệm được axit sunfuric?....

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài