Trả lời Thực hành 1 trang 26 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

a) Trong các số 245, 9 087,396, 531, số nào chia hết cho 9?

b) Hãy đưa ra hai số chia hết cho 9 và hai số không chia hết cho 9.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9 và chi những số đó mới chia hết cho 9.

Lời giải chi tiết

a) Các số chia hết cho 9 là: 396; 531

b) Hai số chia hết cho 9 là: 144 và 261

Hai số không chia hết cho 9 là: 391 và 282


Bình chọn:
4.2 trên 14 phiếu