Trả lời Hoạt động khám phá 1 trang 26 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Để biết số 378 có chia hết cho 9 hay không, bạn An viết như sau:

378 = 3.100 +7.10 + 8

= 3. (99 + 1) +7.9+1)+8

= 3.99+7.9+3 +7 +8

=9.(3.11 + 7) + (3 + 7+8)

Từ đây bạn An khẳng định rằng số 378 chia hết cho 9, vì có (3.11+ 7).9 là một số

chia hết cho 9 và tổng các chữ số của nó là 3 + 7 + 8 = 18 chia hết cho 9.

Khẳng định của An có đúng hay không? Vì sao?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Ta xét  một số bất kì và tách như trên để chứng minh

Lời giải chi tiết

Khẳng định của An đúng vì:

Ta xét một số bất kì, giả sử ta xét số có ba chữ số sau:

 \(\begin{array}{l}\overline {abc}  = a.100 + b.10 + c\\ = a(99 + 1) + b.(9 + 1) + c\\ = a.99 + b.9 + a + b + c\\ = 9.(a.11 + b) + a + b + c\end{array}\)

=> Do \(9.(a.11 + b)\)nên \(\overline {abc} \)chia hết cho 9 khi tổng a+b+c chia hết cho 9.


Bình chọn:
4 trên 10 phiếu