Trả lời Luyện tập trang 88 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Hình nào trong các hình đã cho là hình thang cân? Hãy cho biết tên hình thang cân đó.

 

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Hình thang cân có hai cạnh bên bằng nhau

Lời giải chi tiết

Hình thang cân trong các hình là : HKIJ.


Bình chọn:
4 trên 3 phiếu