Giải Bài 3.36 trang 59 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Tìm các ước của 21 và -66.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+Tìm các ước nguyên dương

+Các ước bao gồm các ước nguyên dương và các số đối của chúng

+Ước của k đồng thời là ước của -k

Lời giải chi tiết

+) Ta có: 21 = 3. 7

Các ước nguyên dương của 21 là: 1; 3; 7; 21

Do đó tất cả các ước của 21 là: -21; -7; -3; -1; 1; 3; 7; 21

Ta có cách viết gọn các ước của 21 là: ±1; ±3; ±7; ±21

+) Ta có: 66 = 2. 3. 11

Các ước nguyên dương của 66 là: 1; 2; 3; 6; 11; 22; 33; 66

Do đó tất cả các ước của -66 là: -66; -33; -22; -11; -6; -3; -2; -1; 1; 2; 3; 6; 11; 22; 33; 66.

Ta có cách viết gọn các ước của -66 là: ±1; ±2; ±3; ±6; ±11; ±22; ±33; ±66.

 Lời giải hay


Bình chọn:
3.7 trên 6 phiếu

Hỏi bài