Giải Bài 2.63 trang 46 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Biết hai số 23.3a và 2b.35 có ước chung lớn nhất là 22.35 và bội chung nhỏ nhất là 23.36. Hãy tìm giá trị của các số tự nhiên a và b.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

*Sử dụng kết quả a.b= ƯCLN(a,b). BCNN(a,b)

Lời giải chi tiết

Gọi x = 23.3a  và y = 2b.35

Ta có: x. y = ƯCLN(x, y). BCNN(x, y)

Vì ước chung lớn nhất của hai số là 22.35 và bội chung nhỏ nhất của hai số là 23.36

Ta được x.y= \(2^2.3^5.2^3.3^6=2^2.2^3.3^5.3^6=2^5. 3^{11}\)

Mà xy =\(2^{3+b}.3^{a+5}\)

Ta được 5=3+b và 11=a+5

Vậy b=2 và a=6

 Lời giải hay


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài