Giải Bài 2.56 trang 45 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Các tổng sau là số nguyên tố hay hợp số?

a) 2. 7. 12 + 49. 53;

b) 3. 4. 5 + 2 020. 2 021. 2 022.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+Áp dụng tính chất chia hết của 1 tổng

+Tổng trên có ước ngoài 1 và chính nó thì là hợp số

Lời giải chi tiết

a) Vì 7 ⁝ 7 nên (2. 7. 12) ⁝ 7

       49 ⁝ 7 nên (49. 53) ⁝ 7

Do đó (2. 7. 12 + 49. 53) ⁝ 7 (tính chất chia hết của một tổng)

Nên ngoài hai ước là 1 và chính nó, tổng trên còn có thêm ước là 7.

Vậy tổng trên là hợp số.

b) Vì 4 ⁝ 4 nên (3. 4. 5) ⁝ 4

        2 020 ⁝ 4 nên (2 020. 2 021. 2 022) ⁝ 4

Do đó (3. 4. 5 + 2 020. 2 021. 2 022) ⁝ 4 (tính chất chia hết của một tổng)

Nên ngoài hai ước là 1 và chính nó, tổng trên còn có thêm ước là 4.

Vậy tổng trên là hợp số.

 Lời giải hay


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài