Giải Bài 2.59 trang 46 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Cho A = 27 220 + 31 005 + 510. Không thực hiện phép tính, hãy xét xem A có:

a) chia hết cho 2 không?

b) chia hết cho 5 không?

c) chia hết cho 3 không?

d) chia hết cho 9 không?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+Áp dụng tính chất chia hết của một tổng( Nếu x chia hết cho a, y chia hết cho a thì tổng x+ y cũng chia hết cho a; Nếu x chia hết cho a nhưng y không chia hết cho a thì tổng x + y không chia hết cho a)

+ Dấu hiệu nhận biết chia hết cho 2;3;5;9

Lời giải chi tiết

a) Vì 27 220 ⁝ 2; 510 ⁝ 2 nhưng 31 005 ⋮̸ 2 nên tổng (27 220 + 31 005 + 510) ⋮̸ 2 ( tính chất chia hết của một tổng) hay A ⋮̸ 2

Vậy A không chia hết cho 2.

b) Vì 27 220 ⁝ 5;   31 005 ⁝ 5;  510 ⁝ 5 nên tổng (27 220 + 31 005 + 510) ⁝ 5 ( tính chất chia hết của một tổng) hay A ⁝ 5

Vậy A chia hết cho 5.

c) Vì 31 005 ⁝ 3; 510 ⁝ 3 nhưng 27 220 ⋮̸ 3(do 2+7+2+2+0=13 ⋮̸  3) nên tổng (27 220 + 31 005 + 510) ⋮̸ 3 (tính chất chia hết của một tổng) hay A ⋮̸ 3.

Vậy A không chia hết cho 3.

d) Vì A ⋮̸  3 nên A ⋮̸  9.

Vậy A không chia hết cho 9.

 Lời giải hay


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài