Giải Bài 1.49 trang 20 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Kết quả của mỗi phép nhân sau là một trong bốn phương án (A), (B), (C), (D) cho trong bảng. Hãy tìm phương án đúng mà không đặt tính.

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+Sử dụng tính chất giao hoán, kết hợp, phân phối giữa phép nhân và phép cộng

+ Nếu a

 +Nếu a<b, c

Lời giải chi tiết

a) Có 9 < 10 nên 753. 9 < 753. 10 = 7 530 nên (B) và (D) sai vì 7 777 > 7 530 và 

16 777 > 7 530

Ta có 753 > 700 nên 753. 9 > 700. 9 = 6 300 nên (C) sai vì 6 256 < 6 300.

Vậy phương án (A) là đúng.

b) Có 456 < 500, 398 < 400 nên 456. 398 < 500. 400 = 200 000 nên (A) và (C) sai vì 

381 488 > 200 000 và 358 948 > 200 000.

Lại có: 456 > 400, 398 > 300 nên 456. 398 > 400. 300 = 120 000 nên (B) sai vì 

39 888 < 120 000.

Vậy phương án (D) là đúng.

Lời giải hay


Bình chọn:
4.3 trên 8 phiếu

Hỏi bài