Giải Bài 1.48 trang 20 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Áp dụng các tính chất của phép cộng và phép nhân, tính nhanh:

a) (1 989. 1 990 + 3 978): (1 992. 1 991 – 3 984);

b) (637. 527 – 189): (526. 637 + 448)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a)      Biểu diễn trong ngoặc thành tích rồi tiến hành chia

b)      Phân tích số bị chia xem gấp mấy lần số chia

Lời giải chi tiết

a) (1 989. 1 990 + 3 978): (1 992. 1 991 – 3 984)

+) 1 989. 1 990 + 3 978 = 1 989. 1 990 + 1 989. 2 = 1 989. (1 990 + 2) = 1 989. 1 992

+) 1 992. 1 991 – 3 984 = 1 992. 1 991 – 1 992. 2 = 1 992. (1 991 – 2) = 1 992. 1 989

Vậy

(1 989. 1 990 + 3 978): (1 992. 1 991 – 3 984)

= (1 989. 1 992): (1 992. 1 989)

= (1 989: 1 989). (1 992: 1 992)

= 1. 1  

= 1

b) (637. 527 – 189): (526. 637 + 448)

+) 637. 527 – 189 = 637. (526 + 1) – 189 = 637. 526 + 637. 1 – 189 

= 637. 526 + (637 – 189) = 637. 526 + 448

Do đó: (637. 527 – 189): (526. 637 + 448) = (637. 526 + 448): (637. 526 + 448) = 1.

Lời giải hay


Bình chọn:
4.7 trên 19 phiếu

Hỏi bài