Bài 1.44 trang 15 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao


Giải bài 1.44 trang 15 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Giải các phương trình sau:...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Giải các phương trình sau:

LG a

\(\tan {x \over 2}\cos x - \sin 2x = 0\)

Phương pháp giải:

Hướng dẫn: Với điều kiện \(\cos {x \over 2} \ne 0,\) ta biến đổi phương trình đã cho thành

\(\cos x\left( {\tan {x \over 2} - 2\sin x} \right) = 0\) hay \(\cos x\sin {x \over 2}\left( {1 - 4{{\cos }^2}{x \over 2}} \right) = 0\)

Lời giải chi tiết:

ĐK: \(\cos {x \over 2} \ne 0\). Khi đó,

\(\tan {x \over 2}\cos x - \sin 2x = 0\)

\(\begin{array}{l}
\Leftrightarrow \tan \frac{x}{2}\cos x - 2\sin x\cos x = 0\\
\Leftrightarrow \cos x\left( {\tan \frac{x}{2} - 2\sin x} \right) = 0\\
\Leftrightarrow \cos x.\left( {\frac{{\sin \frac{x}{2}}}{{\cos \frac{x}{2}}} - 4\sin \frac{x}{2}\cos \frac{x}{2}} \right) = 0\\
\Leftrightarrow \cos x\sin \frac{x}{2}\left( {\frac{1}{{\cos \frac{x}{2}}} - 4\cos \frac{x}{2}} \right) = 0\\
\Leftrightarrow \cos x\sin \frac{x}{2}\left( {1 - 4{{\cos }^2}\frac{x}{2}} \right) = 0\\
\Leftrightarrow \cos x\sin \frac{x}{2}\left( {1 - 4.\frac{{1 + \cos x}}{2}} \right) = 0\\
\Leftrightarrow \cos x\sin \frac{x}{2}\left( { - 1 - 2\cos x} \right) = 0\\
\Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
\cos x = 0\\
\sin \frac{x}{2} = 0\\
\cos x = - \frac{1}{2}
\end{array} \right.\\
\Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
x = \frac{\pi }{2} + k\pi \\
x = k2\pi \\
x = \pm \frac{{2\pi }}{3} + k2\pi
\end{array} \right.
\end{array}\)

Vậy \(x =  \pm {{2\pi } \over 3} + 2k\pi ,x = 2k\pi ,x = {\pi  \over 2} + k\pi \)

LG b

\({\sin ^6}x + 3{\sin ^2}x\cos 4x + {\cos ^6}x = 1\)

Phương pháp giải:

Hướng dẫn: Áp dụng hằng đẳng thức dễ thấy:

\({a^6} + {b^6} = {\left( {{a^2} + {b^2}} \right)^3} - 3{a^2}{b^2}\left( {{a^2} + {b^2}} \right)\)

Lời giải chi tiết:

\(x = {{k\pi } \over 2}\)

Ta có:

\(\eqalign{
& {\sin ^6}x + 3{\sin ^2}x\cos 4x + {\cos ^6}x = 1 \cr 
& \Leftrightarrow {\left( {{{\sin }^2}x + {{\cos }^2}x} \right)^3} \cr&- 3{\sin ^2}x{\cos ^2}x\left( {{{\sin }^2}x + {{\cos }^2}x} \right)\cr& + 3{\sin ^2}x\cos x = 1 \cr 
& \Leftrightarrow - 3{\sin ^2}x{\cos ^2}x + 3{\sin ^2}x\cos x = 0 \cr} \)

\(\begin{array}{l}
\Leftrightarrow 3{\sin ^2}x\cos x\left( {1 - \cos x} \right) = 0\\
\Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
\sin x = 0\\
\cos x = 0\\
\cos x = 1
\end{array} \right.\\
\Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
x = k\pi \\
x = \frac{\pi }{2} + k\pi \\
x = k2\pi
\end{array} \right.\\
\Leftrightarrow x = \frac{{k\pi }}{2}
\end{array}\)

LG c

\({\sin ^3}x\cos x - \sin x{\cos ^3}x = {{\sqrt 2 } \over 8}\)  

Phương pháp giải:

Hướng dẫn: \({\sin ^3}x\cos x - \sin x{\cos ^3}x = {{\sqrt 2 } \over 8}\)

\(\Leftrightarrow \sin x\cos x\left( {{{\sin }^2}x-{{\cos }^2}x} \right) = {{\sqrt 2 } \over 8}\)

\( \Leftrightarrow {1 \over 2}\sin 2x\cos 2x =  - {{\sqrt 2 } \over 8}\)

Lời giải chi tiết:

\({\sin ^3}x\cos x - \sin x{\cos ^3}x = {{\sqrt 2 } \over 8}\)

\(\Leftrightarrow \sin x\cos x\left( {{{\sin }^2}x-{{\cos }^2}x} \right) = {{\sqrt 2 } \over 8}\)

\( \Leftrightarrow {1 \over 2}\sin 2x\cos 2x =  - {{\sqrt 2 } \over 8}\)

\(\begin{array}{l}
\Leftrightarrow \frac{1}{4}\sin 4x = - \frac{{\sqrt 2 }}{8}\\
\Leftrightarrow \sin 4x = - \frac{{\sqrt 2 }}{2}\\
\Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
4x = - \frac{\pi }{4} + k2\pi \\
4x = \frac{{5\pi }}{4} + k2\pi
\end{array} \right.\\
\Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
x = - \frac{\pi }{{16}} + \frac{{k\pi }}{2}\\
x = \frac{{5\pi }}{{16}} + \frac{{k\pi }}{2}
\end{array} \right.
\end{array}\)

Vậy \(x =  - {\pi  \over 16} + {{k\pi } \over 2},x = {{5\pi } \over {16}} + {{k\pi } \over 2}\)

LG d

 \({\sin ^2}x + \sin x\cos 4x + {\cos ^2}4x = {3 \over 4}\)

Lời giải chi tiết:

Ta có:

\(\eqalign{
& {\sin ^2}x + \sin x\cos 4x + {{{{\cos }^2}4x} \over 4} + {3 \over 4}{\cos ^2}4x = {3 \over 4} \cr 
& \Leftrightarrow {\left( {\sin x + {1 \over 2}\cos 4x} \right)^2} = {3 \over 4}\left( {1 - {{\cos }^2}4x} \right)\cr&  \Leftrightarrow {\left( {\sin x + {1 \over 2}\cos 4x} \right)^2} = {3 \over 4}{\sin ^2}4x \cr 
& \Leftrightarrow \left[ \matrix{
\sin x + {1 \over 2}\cos 4x = {{\sqrt 3 } \over 2}\sin 4x \hfill \cr 
\sin x + {1 \over 2}\cos 4x = - {{\sqrt 3 } \over 2}\sin 4x \hfill \cr} \right. \cr& \Leftrightarrow \left[ \matrix{
\cos {\pi \over 6}\sin 4x - \sin {\pi \over 6}\cos 4x = \sin x \hfill \cr 
\sin {\pi \over 6}\cos 4x + \cos {\pi \over 6}\sin 4x = \sin \left( { - x} \right) \hfill \cr} \right. \cr 
& \Leftrightarrow \left[ \matrix{
\sin \left( {4x - {\pi \over 6}} \right) = \sin x \hfill \cr 
\sin \left( {4x + {\pi \over 6}} \right) = \sin \left( { - x} \right) \hfill \cr} \right. \cr} \)

\(\begin{array}{l}
\Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
4x - \frac{\pi }{6} = x + k2\pi \\
4x - \frac{\pi }{6} = \pi - x + k2\pi \\
4x + \frac{\pi }{6} = - x + k2\pi \\
4x + \frac{\pi }{6} = \pi + x + k2\pi
\end{array} \right.\\
\Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
x = \frac{\pi }{{18}} + \frac{{k2\pi }}{3}\\
x = \frac{{7\pi }}{{30}} + \frac{{k2\pi }}{5}\\
x = - \frac{\pi }{{30}} + \frac{{k2\pi }}{5}\\
x = \frac{{5\pi }}{{18}} + \frac{{k2\pi }}{3}
\end{array} \right.
\end{array}\)

Vậy \(x = {\pi  \over {18}} + k{{2\pi } \over 3},x = {{7\pi } \over {30}} + k{{2\pi } \over 5},\) \(x =  - {\pi  \over {30}} + k{{2\pi } \over 5},x = {{5\pi } \over {18}} + k{{2\pi } \over 3}\).

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>>Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài