Bài 3: Một số dạng phương trình lượng giác đơn giản

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1.25 trang 11 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Bài 1.25 trang 11 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải bài 1.25 trang 11 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Giải các phương trình sau:...

Xem chi tiết
Bài 1.26 trang 11 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Bài 1.26 trang 11 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải bài 1.26 trang 11 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Giải các phương trình sau:...

Xem chi tiết
Bài 1.27 trang 11 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Bài 1.27 trang 11 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải bài 1.27 trang 11 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Chọn phương án đúng trong bốn phương án đã cho trong mỗi câu sau:...

Xem chi tiết
Bài 1.28 trang 12 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Bài 1.28 trang 12 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải bài 1.28 trang 12 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của mỗi hàm số sau:...

Xem chi tiết
Bài 1.29 trang 12 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Bài 1.29 trang 12 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải bài 1.29 trang 12 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Một cách trình bày việc đưa biểu thức ...

Xem chi tiết
Bài 1.30 trang 12 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Bài 1.30 trang 12 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải bài 1.30 trang 12 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Tính...

Xem chi tiết
Bài 1.31 trang 12 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Bài 1.31 trang 12 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải bài 1.31 trang 12 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Chứng minh...

Xem chi tiết
Bài 1.32 trang 13 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Bài 1.32 trang 13 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải bài 1.32 trang 13 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Giải các phương trình sau:...

Xem chi tiết
Bài 1.33 trang 13 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Bài 1.33 trang 13 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải bài 1.33 trang 13 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Tìm các giá trị x thuộc ...

Xem chi tiết
Bài 1.35 trang 13 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Bài 1.35 trang 13 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải bài 1.35 trang 13 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Giải phương trình...

Xem chi tiết
Bài 1.36 trang 14 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Bài 1.36 trang 14 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải bài 1.36 trang 14 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Giải các phương trình sau:...

Xem chi tiết
Bài 1.37 trang 14 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Bài 1.37 trang 14 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải bài 1.37 trang 14 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Giải các phương trình sau:...

Xem chi tiết
Bài 1.38 trang 14 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Bài 1.38 trang 14 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải bài 1.38 trang 14 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Số đo của một trong các góc của tam giác vuông ABC là nghiệm của phương trình...

Xem chi tiết
Bài 1.39 trang 14 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Bài 1.39 trang 14 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải bài 1.39 trang 14 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Dùng công thức biến đổi tích thành tổng để giải các phương trình sau:...

Xem chi tiết
Bài 1.40 trang 14 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Bài 1.40 trang 14 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải bài 1.40 trang 14 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Dùng công thức biến đổi tích thành tổng để giải các phương trình sau:...

Xem chi tiết
Bài 1.41 trang 14 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Bài 1.41 trang 14 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải bài 1.41 trang 14 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Dùng công thức hạ bậc để giải các phương trình sau:...

Xem chi tiết
Bài 1.42 trang 15 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Bài 1.42 trang 15 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải bài 1.42 trang 15 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Giải các phương trình sau:...

Xem chi tiết
Bài 1.43 trang 15 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Bài 1.43 trang 15 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải bài 1.43 trang 15 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Giải các phương trình sau:...

Xem chi tiết
Bài 1.44 trang 15 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Bài 1.44 trang 15 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải bài 1.44 trang 15 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Giải các phương trình sau:...

Xem chi tiết
Bài 1.45 trang 15 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Bài 1.45 trang 15 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải bài 1.45 trang 15 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Tìm các nghiệm của phương trình trên khoảng...

Xem chi tiết
Xem thêm


Gửi bài