CHƯƠNG 5: ĐẠO HÀM

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Câu 5.1 trang 178 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Cho hàm số, chứng minh rằng

Xem lời giải

Câu 5.2 trang 178 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Cho parabol (C) có phương trình

Xem lời giải

Câu 5.3 trang 179 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Cho hàm số f (x) = x3 (C) a) Tại những điểm nào của (C) thì tiếp tuyến của (C) có hệ số góc bằng 1.

Xem lời giải

Câu 5.4 trang 179 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Cho parabol (C) có phương trình y = f (x) = kx2 (k là hằng số khác 0)

Xem lời giải

Câu 5.5 trang 179 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Cho hàm số, Tính f ( I ) nếu có

Xem lời giải

Câu 5.6 trang 179 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Xét tính liên tục, sự tồn tại đạo hàm và tính đạo hàm nếu có của các hàm số sau đây trên R

Xem lời giải

Câu 5.7 trang 179 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Một viên đạn được bắn lên trời từ một vị trí cách mặt đất 1000m theo phương thẳng đứng với vận tốc ban đầu

Xem lời giải

Câu 5.8 trang 180 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Tính đạo hàm của các hàm số sau

Xem lời giải

Câu 5.9 trang 180 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Tính

Xem lời giải

Câu 5.10 trang 180 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Tính đạo hàm của các hàm số

Xem lời giải

Câu 5.11 trang 180 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Tính đạo hàm của các hàm số sau:

Xem lời giải

Câu 5.12 trang 180 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Chứng minh rằng đạo hàm của hàm số chẵn là hàm số lẻ và đạo hàm của hàm số lẻ là hàm số chẵn, biết rằng các hàm số đó có đạo hàm trên R.

Xem lời giải

Câu 5.13 trang 180 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Cho hàm số. Tìm m để

Xem lời giải

Câu 5.14 trang 181 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Cho hàm số. Tìm m để

Xem lời giải

Câu 5.15 trang 181 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Tìm nghiệm gần đúng của phương trình

Xem lời giải

Câu 5.16 trang 181 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Cho hàm số. Giải bất phương trình

Xem lời giải

Câu 5.17 trang 181 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Gọi (C) là đồ thị của hàm số. Viết phương trình tiếp tuyến của (C) sao cho...

Xem lời giải

Câu 5.18 trang 181 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Gọi (C) là đồ thị của hàm số. Chứng minh rằng, tiếp tuyến của (C) tại điểm A(-1;0) cũng là tiếp tuyến của (C) tại một điểm khác. Tìm các tọa độ của tiếp tuyến đó.

Xem lời giải

Câu 5.19 trang 182 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Tìm các giới hạn sau

Xem lời giải

Câu 5.20 trang 182 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Tính đạo hàm của các hàm số sau

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất