CHƯƠNG 1: HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1.1 trang 6 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải bài 1.1 trang 6 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Chọn phương án đúng trong bốn phương án đã cho trong mỗi câu sau:

Xem lời giải

Bài 1.2 trang 6 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải bài 1.2 trang 6 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của:

Xem lời giải

Bài 1.3 trang 6 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải bài 1.3 trang 6 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Giả sử trên khoảng J

Xem lời giải

Bài 1.4 trang 7 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải bài 1.4 trang 7 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Lập bảng biến thiên của:...

Xem lời giải

Bài 1.5 trang 7 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải bài 1.5 trang 7 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Chứng minh rằng số T thỏa mãn...

Xem lời giải

Bài 1.6 trang 7 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải bài 1.6 trang 7 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Từ tính chất của hàm số ...

Xem lời giải

Bài 1.7 trang 7 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải bài 1.7 trang 7 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Chứng minh rằng các hàm số sau đây là hàm số tuần hoàn, tìm chu kì và xét tính chẵn lẻ của mỗi hàm số:

Xem lời giải

Bài 1.8 trang 8 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải bài 1.8 trang 8 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Chứng minh rằng...

Xem lời giải

Bài 1.9 trang 8 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải bài 1.9 trang 8 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Từ tính chất hàm số ...

Xem lời giải

Bài 1.10 trang 8 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải bài 1.10 trang 8 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Chứng minh rằng hàm số sau đây là hàm số tuần hoàn, tìm chu kì và xét tính chẵn lẻ mỗi hàm số:...

Xem lời giải

Bài 1.11 trang 8 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải bài 1.11 trang 8 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Xét hàm số ...

Xem lời giải

Bài 1.12 trang 8 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải bài 1.12 trang 8 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Cho biết rằng mỗi đồ thị sau ...

Xem lời giải

Bài 1.13 trang 9 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải bài 1.13 trang 9 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Cho biết đồ thị (h.1.3) sau...

Xem lời giải

Bài 1.14 trang 9 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải bài 1.14 trang 9 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Chứng minh rằng hàm số ...

Xem lời giải

Bài 1.15 trang 9 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải bài 1.15 trang 9 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Chứng minh:...

Xem lời giải

Bài 1.16 trang 9 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải bài 1.16 trang 9 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Từ đồ thị của hàm số hãy suy ra đồ thị các hàm số sau:...

Xem lời giải

Bài 1.17 trang 9 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải bài 1.17 trang 9 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Phép tịnh tiến theo vectơ ...

Xem lời giải

Bài 1.18 trang 9 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải bài 1.18 trang 9 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Phép đối xứng qua điểm...

Xem lời giải

Bài 1.19 trang 10 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải bài 1.19 trang 10 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Phép đối xứng qua đường thẳng có phương trình ...

Xem lời giải

Bài 1.20 trang 10 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải bài 1.20 trang 10 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Giải các phương trình sau:...

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất