Bài 3: Dãy có giới hạn vô cực

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Câu 4.21 trang 137 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 4.21 trang 137 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Tìm giới hạn của các dãy số

Xem chi tiết
Câu 4.22 trang 137 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 4.22 trang 137 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Tìm giới hạn của các dãy số

Xem chi tiết
Câu 4.23 trang 137 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 4.23 trang 137 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Tìm các giới hạn sau:

Xem chi tiết
Câu 4.24 trang 137 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 4.24 trang 137 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Tìm các giới hạn sau:

Xem chi tiết
Câu 4.25 trang 137 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 4.25 trang 137 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Tìm giới hạn của các dãy số

Xem chi tiết
Câu 4.26 trang 137 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 4.26 trang 137 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Tìm giới hạn của các dãy số

Xem chi tiết
Câu 4.27 trang 138 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 4.27 trang 138 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Chứng minh

Xem chi tiết
Câu 4.28 trang 138 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 4.28 trang 138 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Chứng minh rằng

Xem chi tiết
Câu 4.29 trang 138 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 4.29 trang 138 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Tìm các giới hạn sau:

Xem chi tiết
Câu 4.30 trang 138 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 4.30 trang 138 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Cho hai dãy số

Xem chi tiết
Câu 4.31 trang 138 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 4.31 trang 138 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Áp dụng định nghĩa giới hạn của dãy số, tìm các giới hạn sau:

Xem chi tiết
Câu 4.32 trang 139 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 4.32 trang 139 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Tìm các giới hạn sau:

Xem chi tiết
Câu 4.33 trang 139 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 4.33 trang 139 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Tìm giới hạn của dãy số

Xem chi tiết
Câu 4.34 trang 139 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 4.34 trang 139 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Tìm các giới hạn sau:

Xem chi tiết
Câu 4.35 trang 139 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 4.35 trang 139 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Tìm các giới hạn sau:

Xem chi tiết
Câu 4.36 trang 139 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 4.36 trang 139 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Tìm các số hạng đầu và công bội của một cấp số nhân lùi vô hạn, biết rằng

Xem chi tiết
Câu 4.37 trang 139 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 4.37 trang 139 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Cho dãy số xác định bởi

Xem chi tiết


Gửi bài