Bài 2. Dãy số

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Câu 3.8 trang 86 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 3.8 trang 86 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Hãy tính 6 số hạng đầu tiên của mỗi dãy số sau:

Xem chi tiết
Câu 3.9 trang 86 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 3.9 trang 86 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Cho dãy số

Xem chi tiết
Câu 3.10 trang 87 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 3.10 trang 87 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Trong mặt phẳng tọa độ, cho đồ thị

Xem chi tiết
Câu 3.11 trang 87 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 3.11 trang 87 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Cho dãy số

Xem chi tiết
Câu 3.12 trang 87 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 3.12 trang 87 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Cho dãy số

Xem chi tiết
Câu 3.13 trang 87 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 3.13 trang 87 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Cho dãy số

Xem chi tiết
Câu 3.14 trang 87 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 3.14 trang 87 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Trong mặt phẳng tọa độ, đồ thị (C) của hàm số

Xem chi tiết
Câu 3.15 trang 87 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 3.15 trang 87 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Hãy xét tính tăng - giảm của các dãy số sau:

Xem chi tiết
Câu 3.16 trang 87 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 3.16 trang 87 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Hãy xét tính tăng - giảm của các dãy số sau:

Xem chi tiết
Câu 3.17 trang 89 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 3.17 trang 89 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Xét tính đơn điệu của các dãy số sau:

Xem chi tiết
Câu 3.18 trang 89 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 3.18 trang 89 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Xét tính đơn điệu của các dãy số sau:

Xem chi tiết
Câu 3.19 trang 89 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 3.19 trang 89 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Hãy xác định số thực a để dãy số

Xem chi tiết
Câu 3.20 trang 89 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 3.20 trang 89 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Chứng minh rằng dãy số

Xem chi tiết
Câu 3.21 trang 89 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 3.21 trang 89 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Chứng minh rằng dãy số

Xem chi tiết
Câu 3.22 trang 89 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 3.22 trang 89 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Cho dãy số

Xem chi tiết
Câu 3.23 trang 89 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 3.23 trang 89 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Cho dãy số

Xem chi tiết
Câu 3.24 trang 89 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 3.24 trang 89 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Cho dãy số

Xem chi tiết
Câu 3.25 trang 89 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 3.25 trang 89 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Cho dãy số

Xem chi tiết
Câu 3.26 trang 90 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 3.26 trang 90 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Cho dãy số

Xem chi tiết
Câu 3.27 trang 90 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 3.27 trang 90 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Cho dãy số

Xem chi tiết
Xem thêm


Gửi bài