Bài 4. Cấp số nhân

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Câu 3.45 trang 92 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Cho cấp số nhân

Xem lời giải

Câu 3.46 trang 92 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Trong các số sau, dãy số nào là cấp số nhân ? Hãy xác định công bội của cấp số nhân đó.

Xem lời giải

Câu 3.47 trang 93 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Cho dãy số

Xem lời giải

Câu 3.48 trang 93 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Xét dãy số

Xem lời giải

Câu 3.49 trang 93 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Cho một cấp số nhân có 5 số hạng với công bội dương. Biết rằng số hạng thứ hai bằng 3 và số hạng thứ tư bằng 6. Hãy tìm các số hạng còn lại của cấp số nhân đó.

Xem lời giải

Câu 3.50 trang 93 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Một cấp số nhân có 7 số hạng với số hạng đầu và cộng bội là số âm. Biết rằng tích của số hạng thứ ba và số hạng số hạng thứ năm bằng 6. Hãy tìm các số hạng còn lại của cấp số nhân đó.

Xem lời giải

Câu 3.51 trang 93 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Tìm tam giác có ba đỉnh của nó là ba trung điểm ba cạnh của tam giác ABC được gọi là tam giác trung bình của tam giác ABC.

Xem lời giải

Câu 3.52 trang 93 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Cho một cấp số có 7 số hạng, số hạng thứ tư bằng 6 và số hạng thứ 7 gấp 243 lần số hạng thứ hai. Hãy tìm các số hạng còn lại của cấp số nhân đó.

Xem lời giải

Câu 3.53 trang 93 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Cho cấp số nhân

Xem lời giải

Câu 3.54 trang 94 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Cho cấp số nhân

Xem lời giải

Câu 3.55 trang 94 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Cho cấp số nhân

Xem lời giải

Câu 3.56 trang 94 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Hãy tính các số sau:

Xem lời giải

Câu 3.57 trang 94 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Cho cấp số nhân

Xem lời giải

Câu 3.58 trang 94 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Cho cấp số nhân

Xem lời giải

Câu 3.59 trang 94 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Cho cấp số nhân

Xem lời giải

Câu 3.60 trang 94 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Cho dãy số

Xem lời giải

Câu 3.61 trang 94 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Ba số x , y , z , theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân

Xem lời giải

Câu 3.62 trang 94 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Ba số x , y , z , theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân; đồng thời, chúng lần lượt là số hạng đầu, số hạng thứ ba và số hạng thứ chín của một cấp số cộng.

Xem lời giải

Câu 3.63 trang 95 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Ba số x , y , z theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân

Xem lời giải