CHƯƠNG 3: DÃY SỐ, CẤP SỐ CỘNG VÀ CẤP SỐ NHÂN

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Câu 3.1 trang 85 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Chứng minh rằng với mọi số nguyên dương n, ta luôn có đẳng thức sau:

Xem lời giải

Câu 3.2 trang 85 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Cho số thực

Xem lời giải

Câu 3.3 trang 86 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Chứng minh rằng với mọi số nguyên dương n, ta luôn có các bất đẳng thức sau:

Xem lời giải

Câu 3.4 trang 86 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Cho n là một số nguyên dương. Chứng minh rằng

Xem lời giải

Câu 3.5 trang 86 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Cho số nguyên dương n và cho n số thực dương

Xem lời giải

Câu 3.6 trang 86 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Chứng minh rằng với mọi số nguyên

Xem lời giải

Câu 3.7 trang 86 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Cho số nguyên

Xem lời giải

Câu 3.8 trang 86 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Hãy tính 6 số hạng đầu tiên của mỗi dãy số sau:

Xem lời giải

Câu 3.9 trang 86 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Cho dãy số

Xem lời giải

Câu 3.10 trang 87 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Trong mặt phẳng tọa độ, cho đồ thị

Xem lời giải

Câu 3.11 trang 87 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Cho dãy số

Xem lời giải

Câu 3.12 trang 87 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Cho dãy số

Xem lời giải

Câu 3.13 trang 87 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Cho dãy số

Xem lời giải

Câu 3.14 trang 87 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Trong mặt phẳng tọa độ, đồ thị (C) của hàm số

Xem lời giải

Câu 3.15 trang 87 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Hãy xét tính tăng - giảm của các dãy số sau:

Xem lời giải

Câu 3.16 trang 87 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Hãy xét tính tăng - giảm của các dãy số sau:

Xem lời giải

Câu 3.17 trang 89 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Xét tính đơn điệu của các dãy số sau:

Xem lời giải

Câu 3.18 trang 89 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Xét tính đơn điệu của các dãy số sau:

Xem lời giải

Câu 3.19 trang 89 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Hãy xác định số thực a để dãy số

Xem lời giải

Câu 3.20 trang 89 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Chứng minh rằng dãy số

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất