Bài 3. Cấp số cộng

Bình chọn:
4.4 trên 55 phiếu
Câu 3.30 trang 90 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Cho cấp số cộng

Xem lời giải

Câu 3.31 trang 91 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Trong các dãy số sau, dãy số nào là cấp số cộng? Hãy xác định công sai của cấp số cộng đó.

Xem lời giải

Câu 3.32 trang 91 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Trong mặt phẳng tọa độ, cho đồ thị

Xem lời giải

Câu 3.33 trang 91 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Xét dãy số

Xem lời giải

Câu 3.34 trang 91 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Cho một cấp số cộng có 5 số hạng. biết rằng số hạng thứ hai bằng 3 và số hạng thứ tư bằng 7. Hãy tìm các số hạng còn lại của cấp số cộng đó.

Xem lời giải

Câu 3.35 trang 91 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Một cấp số cộng có 7 số hạng mà tổng của số hạng thứ ba và số hạng thứ năm bằng 28, tổng của số hạng thứ năm và số hạng cuối bằng 140. Hãy tìm cấp số cộng đó.

Xem lời giải

Câu 3.36 trang 91 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Cho cấp số cộng

Xem lời giải

Câu 3.37 trang 91 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Cho một cấp số cộng có 7 số hạng với công sai dương và số hạng thứ tư bằng 11. Hãy tìm các số hạng còn lại của cấp số cộng đó, biết rằng hiệu của số hạng thứ ba và số hạng thứ năm bằng 6.

Xem lời giải

Câu 3.38 trang 91 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Cấp số cộng

Xem lời giải

Câu 3.39 trang 91 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Cho cấp số cộng

Xem lời giải

Câu 3.40 trang 92 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Cho cấp số cộng

Xem lời giải

Câu 3.41 trang 92 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Hãy tính các tổng sau đây:

Xem lời giải

Câu 3.42 trang 92 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Cho cấp số cộng

Xem lời giải

Câu 3.43 trang 92 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Cho cấp số cộng

Xem lời giải

Câu 3.44 trang 92 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Cho cấp số cộng tăng

Xem lời giải