Bài 4: Hai mặt phẳng song song

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Câu 40 trang 58 – 59 Sách Bài tập Hình học 11 Nâng cao

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

Xem lời giải

Câu 41 trang 59 Sách Bài tập Hình học 11 Nâng cao

Cho hai mặt phẳng song song (P) và (Q); hai đường thẳng song song a và b.

Xem lời giải

Câu 42 trang 59 Sách Bài tập Hình học 11 Nâng cao

Cho một mặt phẳng (P) và một điểm A nằm ngoài (P). Chứng minh rằng tất cả những đường thẳng đi qua A và song song với (P) đều nằm cùng trong một mặt phẳng (Q) song song với (P).

Xem lời giải

Câu 43 trang 59 Sách Bài tập Hình học 11 Nâng cao

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là một tứ giác lồi. M là trung điểm của cạnh bên SA, N là trung điểm của cạnh bên SC.

Xem lời giải

Câu 44 trang 59 Sách Bài tập Hình học 11 Nâng cao

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành. Một mặt phẳng (P) cắt các cạnh bên SA, SB, SC, SD lần lượt tại A’, B’, C’, D’.

Xem lời giải

Câu 45 trang 59 Sách Bài tập Hình học 11 Nâng cao

Cho hình chóp S.ABCD. Các điểm I, J, K lần lượt là trọng tâm các tam giác SAB, SBC, SCA.

Xem lời giải

Câu 46 trang 59 Sách Bài tập Hình học 11 Nâng cao

Cho hình chóp S.ABCD đáy là hình thang (AB // CD). Điểm M thuộc cạnh BC không trùng với B và C.

Xem lời giải

Câu 47 trang 59 - 60 Sách Bài tập Hình học 11 Nâng cao

Cho tứ diện ABCD. Gọi I và J lần lượt là trung điểm của AB và CD. Một mặt phẳng IJ cắt các cạnh AD và BC lần lượt tại N và M.

Xem lời giải

Câu 48 trang 60 Sách Bài tập Hình học 11 Nâng cao

Cho tứ diện ABCD. Hai điểm M, N lần lượt thay đổi trên hai cạnh AB và CD. Tìm tập hợp trung điểm I của MN.

Xem lời giải

Câu 49 trang 60 Sách Bài tập Hình học 11 Nâng cao

Hãy dùng định lí Ta-lét để giải bài tập 31 (chương II).

Xem lời giải

Câu 50 trang 60 Sách Bài tập Hình học 11 Nâng cao

Cho tứ diện ABCD. Hãy dựng một hình hộp ngoại tiếp tứ diện đó (tức là dựng một hình hộp sao cho mỗi cạnh của tứ diện đều là đường chéo của một mặt của hình hộp).

Xem lời giải

Câu 51 trang 60 Sách Bài tập Hình học 11 Nâng cao

Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’ có tất cả các mặt bên đều là hình vuông cạnh bằng a.

Xem lời giải

Câu 52 trang 60 Sách Bài tập Hình học 11 Nâng cao

Xác định thiết diện của hình hộp khi cắt bởi mặt phẳng (P) qua điểm K và song song với mặt phẳng (EAC).

Xem lời giải

Câu 53 trang 60 Sách Bài tập Hình học 11 Nâng cao

Cho lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’.

Xem lời giải

Câu 54 trang 60 - 61 Sách Bài tập Hình học 11 Nâng cao

Cho lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’. Gọi I, J, K lần lượt là tâm của các hình bình hành ACC’A’, BCC’B’, ABB’A’.

Xem lời giải

Câu 55 trang 61 Sách Bài tập Hình học 11 Nâng cao

Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’. Điểm M thuộc cạnh AD, điểm N thuộc cạnh D’C’ sao cho AM : MD = D’N : NC’.

Xem lời giải

Câu 56 trang 61 Sách Bài tập Hình học 11 Nâng cao

Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’. Gọi P, Q, R, S lần lượt là tâm các mặt bên ABB’A’, BCC’B’, CDD’C’, DAA’D’.

Xem lời giải

Câu 57 trang 61 Sách Bài tập Hình học 11 Nâng cao

Cho hình chóp cụt tứ giác ABCD.A’B’C’D’, có các cạnh bên là AA’, BB’, CC’, DD’ và có đáy lớn ABCD là hình bình hành.

Xem lời giải