Bài 5: Hai hình bằng nhau

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 47 trang 12 SBT Hình Học 11 Nâng cao

Giải bài 47 trang 12 sách bài tập Hình Học 11 Nâng cao . Cho hai tam giác ABC và A’B’C’ với đường cao lần lượt là AH và A’H’. Trong mỗi trường hợp dưới đây, hai tam giác đó có bằng nhau hay không?

Xem lời giải

Bài 48 trang 12 SBT Hình Học 11 Nâng cao

Giải bài 48 trang 12 sách bài tập Hình Học 11 Nâng cao. Chứng minh rằng hai hình thang ấy bằng nhau nếu AB = A’B’, BC = B’C’ và CD = C’D’.

Xem lời giải

Bài 49 trang 12 SBT Hình Học 11 Nâng cao

Giải bài 49 trang 12 sách bài tập Hình Học 11 Nâng cao. Chứng minh rằng hai tam giác bằng nhau nếu có các đường tròn nội tiếp bằng nhau, một cặp đường tròn bàng tiếp bằng nhau, đồng thời khoảng cách giữa tâm đường tròn nội tiếp và bàng tiếp của hai tam giác đó cũng bằng nhau.

Xem lời giải

Bài 50 trang 13 SBT Hình Học 11 Nâng cao

Giải bài 50 trang 13 sách bài tập Hình Học 11 Nâng cao. Chứng minh rằng hai tam giác vuông bằng nhau nếu có các cạnh huyền bằng nhau và đường cao ứng với cạnh huyền bằng nhau.

Xem lời giải

Bài 51 trang 13 SBT Hình Học 11 Nâng cao

Giải bài 51 trang 13 sách bài tập Hình Học 11 Nâng cao. Chứng minh rằng nếu ba trung tuyến của tam giác ABC lần lượt bằng ba trung tuyến của tam giác A’B’C’ thì hai tam giác đó bằng nhau.

Xem chi tiết

Bài 52 trang 13 SBT Hình Học 11 Nâng cao

Giải bài 52 trang 13 sách bài tập Hình Học 11 Nâng cao. Chứng minh rằng nếu tam giác ABC bằng tam giác A’B’C’ thì hình H bằng hình H’.

Xem lời giải