Ôn tập chương III - Dãy số, cấp số cộng và cấp số nhân

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Câu 3.64 trang 95 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 3.64 trang 95 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Chọn phương án đúng

Xem chi tiết
Câu 3.65 trang 95 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 3.65 trang 95 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Chọn phương án đúng

Xem chi tiết
Câu 3.66 trang 95 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 3.66 trang 95 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Chọn phương án đúng

Xem chi tiết
Câu 3.67 trang 95 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 3.67 trang 95 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Chọn phương án đúng

Xem chi tiết
Câu 3.70 trang 96 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 3.70 trang 96 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Hãy xét tính đơn điệu của các dãy số sau:

Xem chi tiết
Câu 3.68 trang 96 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 3.68 trang 96 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Cho dãy số

Xem chi tiết
Câu 3.69 trang 96 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 3.69 trang 96 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Cho dãy số

Xem chi tiết
Câu 3.71 trang 96 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 3.71 trang 96 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Cho dãy số

Xem chi tiết
Câu 3.72 trang 97 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 3.72 trang 97 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Trong mặt phẳng tọa độ

Xem chi tiết
Câu 3.73 trang 97 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 3.73 trang 97 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Cho dãy số

Xem chi tiết
Câu 3.74 trang 97 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 3.74 trang 97 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Cho dãy số

Xem chi tiết
Câu 3.75 trang 97 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 3.75 trang 97 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Cho dãy số

Xem chi tiết
Câu 3.76 trang 97 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 3.76 trang 97 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Cho dãy số

Xem chi tiết
Câu 3.77 trang 98 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 3.77 trang 98 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Trong mặt phẳng tọa độ, cho các đường thẳng

Xem chi tiết
Câu 3.78 trang 99 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 3.78 trang 99 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Cho dãy số

Xem chi tiết
Câu 3.79 trang 99 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 3.79 trang 99 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Cho dãy số

Xem chi tiết
Câu 3.80 trang 99 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 3.80 trang 99 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Cho cấp số nhân

Xem chi tiết
Câu 3.81 trang 99 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 3.81 trang 99 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Tìm x và y

Xem chi tiết
Câu 3.82 trang 99 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 3.82 trang 99 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Hãy tìm x và y.

Xem chi tiết
Câu 3.83 trang 99 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 3.83 trang 99 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Hãy tính tổng sau:

Xem chi tiết


Gửi bài