Ôn tập chương III - Dãy số, cấp số cộng và cấp số nhân

Bình chọn:
4.5 trên 84 phiếu
Câu 3.64 trang 95 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Chọn phương án đúng

Xem lời giải

Câu 3.65 trang 95 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Chọn phương án đúng

Xem lời giải

Câu 3.66 trang 95 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Chọn phương án đúng

Xem lời giải

Câu 3.67 trang 95 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Chọn phương án đúng

Xem lời giải

Câu 3.70 trang 96 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Hãy xét tính đơn điệu của các dãy số sau:

Xem lời giải

Câu 3.68 trang 96 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Cho dãy số

Xem lời giải

Câu 3.69 trang 96 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Cho dãy số

Xem lời giải

Câu 3.71 trang 96 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Cho dãy số

Xem lời giải

Câu 3.72 trang 97 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Trong mặt phẳng tọa độ

Xem lời giải

Câu 3.73 trang 97 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Cho dãy số

Xem lời giải

Câu 3.74 trang 97 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Cho dãy số

Xem lời giải

Câu 3.75 trang 97 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Cho dãy số

Xem lời giải

Câu 3.76 trang 97 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Cho dãy số

Xem lời giải

Câu 3.77 trang 98 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Trong mặt phẳng tọa độ, cho các đường thẳng

Xem lời giải

Câu 3.78 trang 99 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Cho dãy số

Xem lời giải

Câu 3.79 trang 99 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Cho dãy số

Xem lời giải

Câu 3.80 trang 99 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Cho cấp số nhân

Xem lời giải

Câu 3.81 trang 99 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Tìm x và y

Xem lời giải

Câu 3.82 trang 99 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Hãy tìm x và y.

Xem lời giải

Câu 3.83 trang 99 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Hãy tính tổng sau:

Xem lời giải