Ôn tập chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác

Bình chọn:
4.9 trên 110 phiếu
Bài 1.52 trang 17 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải bài 1.52 trang 17 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Hàm số đồng biến trên khoảng...

Xem lời giải

Bài 1.53 trang 17 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải bài 1.53 trang 17 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Hàm số nghịch biến trên khoảng...

Xem lời giải

Bài 1.54 trang 17 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải bài 1.54 trang 17 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Chọn đáp án đúng...

Xem lời giải

Bài 1.55 trang 17 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải bài 1.55 trang 17 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Chọn đáp án đúng...

Xem lời giải

Bài 1.56 trang 17 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải bài 1.56 trang 17 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Chọn đáp án đúng...

Xem lời giải

Bài 1.57 trang 18 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải bài 1.57 trang 18 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Chọn đáp án đúng...

Xem lời giải

Bài 1.58 trang 18 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải bài 1.58 trang 18 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Trên những khoảng xác định nào thì hàm số đồng biến, nghịch biến...

Xem lời giải

Bài 1.59 trang 18 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải bài 1.59 trang 18 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Cho hàm số...

Xem lời giải

Bài 1.60 trang 18 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải bài 1.60 trang 18 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Chứng minh rằng...

Xem lời giải

Bài 1.61 trang 18 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải bài 1.61 trang 18 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Giải phương trình sau:...

Xem lời giải

Bài 1.62 trang 19 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải bài 1.62 trang 19 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Tìm các nghiệm thuộc đoạn...

Xem lời giải

Bài 1.63 trang 19 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải bài 1.63 trang 19 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Giải phương trình sau:...

Xem lời giải

Bài 1.64 trang 19 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải bài 1.64 trang 19 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Giải các phương trình sau...

Xem lời giải

Bài 1.65 trang 19 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải bài 1.65 trang 19 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Giải các phương trình sau:...

Xem lời giải

Bài 1.66 trang 19 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải bài 1.66 trang 19 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Tìm các nghiệm thuộc khoảng...

Xem lời giải

Bài 1.67 trang 19 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải bài 1.67 trang 19 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Cho phương trình...

Xem lời giải