Câu 3.41 trang 92 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao


Hãy tính các tổng sau đây:

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Hãy tính các tổng sau đây:

LG a

Tổng tất cả các số hạng của một cấp số cộng có hạng đấu bằng 102, số hạng thứ hai bằng 105 và các số hạng cuối bằng 999.

Lời giải chi tiết:

Kí hiệu d là công sai và k là số các hạng số của cấp số cộng đã cho. Ta có

                    \(d = {u_2} - {u_1} = 105 - 102 = 3\)

Suy ra

\(999 = {u_k} = {u_1} + (k - 1).d\)\( = 102 + (k - 1).3 = 99 + 3k\)

\(\Rightarrow k = 300\)

Từ đó, kí hiệu tổng cần tính là S, ta được

\(S = {{300.({u_1} + {u_2})} \over 2} = {{300.(102 + 999)} \over 2} \)\(= 165150\)

LG b

Tổng tất cả các số hạng của một cấp số cộng có số hạng đầu bằng \({1 \over 3}\), số hạng thứ hai bằng  \( - {1 \over 3}\) và số hạng cuối bằng \( - 2007.\)

Lời giải chi tiết:

Kí hiệu k là số các số hạng của cấp số cộng đã cho. Bằng cách tương tự như phần a) , ta tìm được \(k = 3012\). Từ đó, kí hiệu tổng cần tính là S, ta được

\(S = {{3012.({u_1} + {u_k})} \over 2} = {{3012.\left( {{1 \over 3} - 2007} \right)} \over 2} \)\(=  - 3022040\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 11 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí