Bài 1.11 trang 8 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao


Giải bài 1.11 trang 8 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Xét hàm số ...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Xét hàm số \(y = A\sin \left( {\omega x + \alpha } \right) + B\) (\(A,B,\omega ,\alpha \) là những hằng số, \(A\omega  \ne 0\)). Chứng minh:

LG a

Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số theo thứ tự là \(\left| A \right| + B; - \left| A \right| + B\)

Lời giải chi tiết:

Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số \(y = \sin u\) là 1 và -1

Nên dễ thấy giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số \(y = A\sin \left( {\omega x + \alpha } \right) + B\) là \(\left| A \right| + B\) và \( - \left| A \right| + B\)

LG b

Khi \(A > 0\) hàm số đạt giá trị lớn nhất tại \(x = {1 \over \omega }\left( {{\pi  \over 2} - \alpha } \right) + k{{2\pi } \over \omega },k \in Z\)

Lời giải chi tiết:

Khi \(A > 0,\) hàm số \(y = A\sin \left( {\omega x + \alpha } \right) + B\) đạt giá trị lớn nhất tại x mà \(\omega x + \alpha  = {\pi  \over 2} + k2\pi ,\) tức là \(x = {1 \over \omega }\left( {{\pi  \over 2} - \alpha } \right) + k{{2\pi } \over \omega },k \in Z\). 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 11 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí