Bài 1.27 trang 11 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao


Giải bài 1.27 trang 11 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Chọn phương án đúng trong bốn phương án đã cho trong mỗi câu sau:...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Chọn phương án đúng trong  bốn phương án đã cho trong mỗi câu sau:

LG a

\(\sqrt 3 \sin {15^o} + \cos {15^o} - \sqrt 2 \)  bằng:

(A) \(\sqrt 3 \)                           (B) \(\sqrt 2 \)

(C) 1                              (D) 0

Lời giải chi tiết:

\(\begin{array}{l}
\sqrt 3 \sin {15^0} + \cos {15^0} - \sqrt 2 \\
= 2\left( {\frac{{\sqrt 3 }}{2}\sin {{15}^0} + \frac{1}{2}\cos {{15}^0}} \right) - \sqrt 2 \\
= 2\left( {\cos {{30}^0}\sin {{15}^0} + \sin {{30}^0}\cos {{15}^0}} \right) - \sqrt 2 \\
= 2\sin \left( {{{15}^0} + {{30}^0}} \right) - \sqrt 2 \\
= 2\sin {45^0} - \sqrt 2 \\
= 2.\frac{{\sqrt 2 }}{2} - \sqrt 2 \\
= 0
\end{array}\)

Chọn D.

LG b

\({1 \over {\sin {\pi  \over 9}}} - {1 \over {\sqrt 3 \cos {\pi  \over 9}}}\) bằng:

(A) \(\sqrt 3 \)                           (B) \({2 \over {\sqrt 3 }}\)

(C) \({4 \over {\sqrt 3 }}\)                             (D) \( - 2\sqrt 3 \)

Lời giải chi tiết:

\(\begin{array}{l}
\frac{1}{{\sin \frac{\pi }{9}}} - \frac{1}{{\sqrt 3 \cos \frac{\pi }{9}}}\\
= \frac{{\sqrt 3 \cos \frac{\pi }{9} - \sin \frac{\pi }{9}}}{{\sqrt 3 \cos \frac{\pi }{9}\sin \frac{\pi }{9}}}\\
= \frac{{2\left( {\frac{{\sqrt 3 }}{2}\cos \frac{\pi }{9} - \frac{1}{2}\sin \frac{\pi }{9}} \right)}}{{\frac{{\sqrt 3 }}{2}.2\cos \frac{\pi }{9}\sin \frac{\pi }{9}}}\\
= \frac{{2\left( {\sin \frac{\pi }{3}\cos \frac{\pi }{9} - \cos \frac{\pi }{3}\sin \frac{\pi }{9}} \right)}}{{\frac{{\sqrt 3 }}{2}.\sin \frac{{2\pi }}{9}}}\\
= \frac{{2\sin \frac{{2\pi }}{9}}}{{\frac{{\sqrt 3 }}{2}.\sin \frac{{2\pi }}{9}}}\\
= \frac{4}{{\sqrt 3 }}
\end{array}\)

Chọn C.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 11 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí