Bài 4: Thể tích của khối đa diện

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 22 trang 8 SBT Hình học 12 Nâng cao Bài 22 trang 8 SBT Hình học 12 Nâng cao

Giải bài 22 trang 8 sách bài tập Hình học 12 Nâng cao. Cho khối hộp H có tâm I...

Xem chi tiết
Bài 23 trang 9 SBT Hình học 12 Nâng cao Bài 23 trang 9 SBT Hình học 12 Nâng cao

Giải bài 23 trang 9 sách bài tập Hình học 12 Nâng cao. Cho khối lăng trụ tứ giác đều ABCD.A1B1C1D1 ...

Xem chi tiết
Bài 24 trang 9 SBT Hình học 12 Nâng cao Bài 24 trang 9 SBT Hình học 12 Nâng cao

Giải bài 24 trang 9 sách bài tập Hình học 12 Nâng cao. Đáy của khối lăng trụ đứng...

Xem chi tiết
Bài 25 trang 9 SBT Hình học 12 Nâng cao Bài 25 trang 9 SBT Hình học 12 Nâng cao

Giải bài 25 trang 9 sách bài tập Hình học 12 Nâng cao. Cho khối lăng trụ đứng ...

Xem chi tiết
Bài 26 trang 9 SBT hình học 12 nâng cao Bài 26 trang 9 SBT hình học 12 nâng cao

Giải bài 26 trang 9 sách bài tập hình học 12 nâng cao. Cho khối hộp ...

Xem chi tiết
Bài 27 trang 9 SBT Hình học 12 Nâng cao Bài 27 trang 9 SBT Hình học 12 Nâng cao

Giải bài 27 trang 9 sách bài tập Hình học 12 Nâng cao. Cho khối hộp ...

Xem chi tiết
Bài 28 trang 9 SBT Hình học 12 Nâng cao Bài 28 trang 9 SBT Hình học 12 Nâng cao

Giải bài 28 trang 9 sách bài tập Hình học 12 Nâng cao. Cho khối lăng trụ tam giác ...

Xem chi tiết
Bài 29 trang 9 SBT Hình học 12 Nâng cao Bài 29 trang 9 SBT Hình học 12 Nâng cao

Giải bài 29 trang 9 sách bài tập Hình học 12 Nâng cao. Cho khối lăng trụ ...

Xem chi tiết
Bài 30 trang 9 SBT Hình học 12 Nâng cao Bài 30 trang 9 SBT Hình học 12 Nâng cao

Giải bài 30 trang 9 sách bài tập Hình học 12 Nâng cao. Lấy một mặt phẳng vuông góc ...

Xem chi tiết
Bài 31 trang 10 SBT Hình học 12 Nâng cao Bài 31 trang 10 SBT Hình học 12 Nâng cao

Giải bài 31 trang 10 sách bài tập Hình học 12 Nâng cao. Hãy tính thể tích của khối hộp ...

Xem chi tiết
Bài 32 trang 10 SBT Hình học 12 Nâng cao Bài 32 trang 10 SBT Hình học 12 Nâng cao

Giải bài 32 trang 10 sách bài tập Hình học 12 Nâng cao. Cho khối chóp tứ giác đều ...

Xem chi tiết
Bài 33 trang 10 SBT Hình học 12 Nâng cao Bài 33 trang 10 SBT Hình học 12 Nâng cao

Giải bài 33 trang 10 sách bài tập Hình học 12 Nâng cao. Cho khối chóp tam giác đều ...

Xem chi tiết
Bài 34 trang 10 SBT Hình học 12 Nâng cao Bài 34 trang 10 SBT Hình học 12 Nâng cao

Giải bài 34 trang 10 sách bài tập Hình học 12 Nâng cao. Khối chóp S.ABC ...

Xem chi tiết
Bài 35 trang 10 SBT Hình học 12 Nâng cao Bài 35 trang 10 SBT Hình học 12 Nâng cao

Giải bài 35 trang 10 sách bài tập Hình học 12 Nâng cao. Cho khối chóp tứ giác đều ...

Xem chi tiết
Bài 36 trang 10 SBT Hình học 12 Nâng cao Bài 36 trang 10 SBT Hình học 12 Nâng cao

Giải bài 36 trang 10 sách bài tập Hình học 12 Nâng cao. Khối chóp S.ABCD có SA vuông góc với đáy...

Xem chi tiết
Bài 37 trang 10 SBT Hình học 12 Nâng cao Bài 37 trang 10 SBT Hình học 12 Nâng cao

Giải bài 37 trang 10 sách bài tập Hình học 12 Nâng cao. Biết thể tích khối hộp ...

Xem chi tiết
Bài 38 trang 10 SBT Hình học 12 Nâng cao Bài 38 trang 10 SBT Hình học 12 Nâng cao

Giải bài 38 trang 10 sách bài tập Hình học 12 Nâng cao. Cho tứ diện ABCD. Gọi d là khoảng cách giữa hai đường thẳng AB và CD...

Xem chi tiết
Bài 39 trang 10 SBT Hình học 12 Nâng cao Bài 39 trang 10 SBT Hình học 12 Nâng cao

Giải bài 39 trang 10 sách bài tập Hình học 12 Nâng cao. Cho khối chóp S.ABCD ...

Xem chi tiết
Bài 40 trang 10 SBT Hình học 12 Nâng cao Bài 40 trang 10 SBT Hình học 12 Nâng cao

Giải bài 40 trang 10 sách bài tập Hình học 12 Nâng cao. Tính thể tích khối tứ diện ABCD ...

Xem chi tiết
Bài 41 trang 10 SBT Hình học 12 Nâng cao Bài 41 trang 10 SBT Hình học 12 Nâng cao

Giải bài 41 trang 10 sách bài tập Hình học 12 Nâng cao. Cho khối lăng trụ tam giác ...

Xem chi tiết
Xem thêm


Gửi bài