Ôn tập chương 1: Khối đa diện và thể tích của chúng

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 55 trang 12 SBT Hình học 12 Nâng cao

Giải bài 55 trang 12 sách bài tập Hình học 12 Nâng cao. Cho phép dời hình f ...

Xem lời giải

Bài 56 trang 12 SBT Hình học 12 Nâng cao

Giải bài 56 trang 12 sách bài tập Hình học 12 Nâng cao. Cho hình chóp cụt đều có hai đáy ...

Xem lời giải

Bài 57 trang 12 SBT Hình học 12 Nâng cao

Giải bài 57 trang 12 sách bài tập Hình học 12 Nâng cao. Người ta gọt một khối lập phương bằng gỗ ...

Xem lời giải

Bài 58 trang 13 SBT Hình học 12 Nâng cao

Giải bài 58 trang 13 sách bài tập Hình học 12 Nâng cao. Cho đường tròn đường kính ...

Xem lời giải

Bài 59 trang 13 SBT Hình học 12 Nâng cao

Giải bài 59 trang 13 sách bài tập Hình học 12 Nâng cao. Các cạnh bên của hình chóp O.ABC ...

Xem lời giải

Bài 60 trang 13 SBT Hình học 12 Nâng cao

Giải bài 60 trang 13 sách bài tập Hình học 12 Nâng cao. Trên nửa đường tròn đường kính AB=2R...

Xem lời giải

Bài 61 trang 13 SBT Hình học 12 Nâng cao

Giải bài 61 trang 13 sách bài tập Hình học 12 Nâng cao. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD ...

Xem lời giải

Bài 62 trang 14 SBT Hình học 12 Nâng cao

Giải bài 62 trang 14 sách bài tập Hình học 12 Nâng cao. Cho hình tứ diện ABCD,...

Xem lời giải

Bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 trang 14 SBT Hình học 12 Nâng cao

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 trang 14 sách bài tập Hình học 12 Nâng cao. Mỗi đỉnh của hình đa diện là đỉnh chung của ít nhất :...

Xem lời giải

Bài 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 trang 16 SBT Hình học 12 Nâng cao

Giải bài 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 trang 16 sách bài tập Hình học 12 Nâng cao. Hình hộp đứng ABCD.A’B’C’D’ có đáy là một hình thoi với diện tích S1...

Xem lời giải