Bài 1. Lũy thừa với số mũ hữu tỉ

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Câu 2.1 trang 70 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Viết dưới dạng số nguyên hoặc phân số tối giản

Xem lời giải

Câu 2.2 trang 70 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Viết dưới dạng lũy thừa nguyên của 10

Xem lời giải

Câu 2.3 trang 70 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Với giá trị nào của x thì đẳng thức đúng ?

Xem lời giải

Câu 2.4 trang 70 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Hãy chứng minh các tính chất sau đây của căn bậc n dựa vào tính chất của lũy thừa với số mũ nguyên dương:

Xem lời giải

Câu 2.5 trang 71 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Dùng các khẳng định trong bài 2.4 để đơn giản các biểu thức sau:

Xem lời giải

Câu 2.6 trang 71 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

So sánh

Xem lời giải

Câu 2.7 trang 71 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Đơn giản hóa biểu thức

Xem lời giải

Câu 2.8 trang 71 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Đơn giản hóa biểu thức

Xem lời giải

Câu 2.9 trang 72 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Tính giá trị biểu thức:

Xem lời giải

Câu 2.10 trang 72 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Trong các biểu thức sau, biểu thức nào có nghĩa, biểu thức nào không có nghĩa ?

Xem lời giải

Câu 2.11 trang 72 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Tìm các điều kiện xác định của mỗi biểu thức sau:

Xem lời giải

Câu 2.12 trang 72 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Với giá trị nào của x thì mỗi đẳng thức sau đúng ?

Xem lời giải

Câu 2.13 trang 72 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Biến đổi thành dạng lũy thừa với số mũ hữu tỉ (với a > 0, b > 0, x > 0)

Xem lời giải

Câu 2.14 trang 73 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Chứng minh

Xem lời giải

Câu 2.15 trang 73 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Khử căn thức ở mẫu

Xem lời giải

Câu 2.16 trang 73 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Không dùng máy tính và bảng số, hãy tính

Xem lời giải

Câu 2.17 trang 73 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Tính giá trị biểu thức

Xem lời giải