Bài 4: Mặt nón, hình nón và khối nón

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 31 trang 60 SBT Hình học 12 Nâng cao Bài 31 trang 60 SBT Hình học 12 Nâng cao

Giải bài 31 trang 60 sách bài tập Hình học 12 Nâng cao. Cho hình nón N có bán kính đáy bằng R, ...

Xem chi tiết
Bài 32 trang 61 SBT Hình học 12 Nâng cao Bài 32 trang 61 SBT Hình học 12 Nâng cao

Giải bài 32 trang 61 sách bài tập Hình học 12 Nâng cao. Cho hình nón N có bán kính đáy R, ...

Xem chi tiết
Bài 33 trang 61 SBT Hình học 12 Nâng cao Bài 33 trang 61 SBT Hình học 12 Nâng cao

Giải bài 33 trang 61 sách bài tập Hình học 12 Nâng cao. Cho tam giác đều ABC cạnh a và (P) ...

Xem chi tiết
Bài 34 trang 61 SBT Hình học 12 Nâng cao Bài 34 trang 61 SBT Hình học 12 Nâng cao

Giải bài 34 trang 61 sách bài tập Hình học 12 Nâng cao. Cho hình nón N có bán kính đáy R, ...

Xem chi tiết
Bài 35 trang 61 SBT Hình học 12 Nâng cao Bài 35 trang 61 SBT Hình học 12 Nâng cao

Giải bài 35 trang 61 sách bài tập Hình học 12 Nâng cao. Tìm hình nón có thể tích lớn nhất nội tiếp ...

Xem chi tiết
Bài 36 trang 61 SBT Hình học 12 Nâng cao Bài 36 trang 61 SBT Hình học 12 Nâng cao

Giải bài 36 trang 61 sách bài tập Hình học 12 Nâng cao. Tìm hình nón có thể tích lớn nhất ...

Xem chi tiết
Bài 37 trang 61, 62 SBT Hình học 12 Nâng cao Bài 37 trang 61, 62 SBT Hình học 12 Nâng cao

Giải bài 37 trang 61, 62 sách bài tập Hình học 12 Nâng cao. Cho hai điểm cố định A, B có AB=a.

Xem chi tiết
Bài 38 trang 62 SBT Hình học 12 Nâng cao Bài 38 trang 62 SBT Hình học 12 Nâng cao

Giải bài 38 trang 62 sách bài tập Hình học 12 Nâng cao. Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC ...

Xem chi tiết
Bài 39 trang 62 SBT Hình học 12 Nâng cao Bài 39 trang 62 SBT Hình học 12 Nâng cao

Giải bài 39 trang 62 sách bài tập Hình học 12 Nâng cao. Gọi (C ) là đường tròn chứa các điểm tiếp xúc ...

Xem chi tiết
Bài 40 trang 62 SBT Hình học 12 Nâng cao Bài 40 trang 62 SBT Hình học 12 Nâng cao

Giải bài 40 trang 62 sách bài tập Hình học 12 Nâng cao. Một hình nón có bán kính R và chiều cao bằng 4R...

Xem chi tiết
Bài 41 trang 62 SBT Hình học 12 Nâng cao Bài 41 trang 62 SBT Hình học 12 Nâng cao

Giải bài 41 trang 62 sách bài tập Hình học 12 Nâng cao. Một mặt phẳng ...

Xem chi tiết
Bài 42 trang 62 SBT Hình học 12 Nâng cao Bài 42 trang 62 SBT Hình học 12 Nâng cao

Giải bài 42 trang 62 sách bài tập Hình học 12 Nâng cao. Cho hình nón đỉnh S, đường cao SO...

Xem chi tiết
Bài 43 trang 62 SBT Hình học 12 Nâng cao Bài 43 trang 62 SBT Hình học 12 Nâng cao

Giải bài 43 trang 62 sách bài tập Hình học 12 Nâng cao. Đường cao của hình nón gấp hai lần bán kính đáy của nó...

Xem chi tiết
Bài 44 trang 63 SBT Hình học 12 Nâng cao Bài 44 trang 63 SBT Hình học 12 Nâng cao

Giải bài 44 trang 63 sách bài tập Hình học 12 Nâng cao. Trong tất cả các hình nón nội tiếp hình cầu bán kính R...

Xem chi tiết


Gửi bài