CHƯƠNG III: PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 115 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao

Cho ba vectơ

Xem lời giải

Bài 2 trang 116 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao

Trong các vec tơ sau đây

Xem lời giải

Bài 3 trang 116 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao

Cho vectơ

Xem lời giải

Bài 4 trang 116 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao.

a)Cho

Xem lời giải

Bài 5 trang 116 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao

Bộ ba điểm A, B, C nào sau đây thẳng hàng ?

Xem lời giải

Bài 6 trang 116 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao

a)Cho ba điểm A(2;5;3),B(0;1;2),C=(x;y;6).

Xem lời giải

Bài 7 trang 116 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao

Chứng minh bốn điểm

Xem lời giải

Bài 8 trang 117 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao

a)Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’ biết

Xem lời giải

Bài 9 trang 117 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao

Tính

Xem lời giải

Bài 10 trang 117 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao

Tính

Xem lời giải

Bài 11 trang 117 Sách bài tập hình học lớp 12 nâng cao

Chứng tỏ bốn điểm sau đây

Xem lời giải

Bài 12 trang 117 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao

Chứng tỏ tám điểm sau đây

Xem lời giải

Bài 13 trang 117 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao

a)Tìm trên trục Oy

Xem lời giải

Bài 14 trang 117 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao

Cho hai điểm

Xem lời giải

Bài 15 trang 117 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao

Xét sự đồng phẳng của ba vectơ

Xem lời giải

Bài 16 trang 118 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao

Tìm m để ba vectơ đồng phẳng.

Xem lời giải

Bài 17 trang 118 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao

Cho ba vectơ

Xem lời giải

Bài 18 trang 118 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao

Trong không gian cho ba tia Ox, Oy, Oz.

Xem lời giải

Bài 19 trang 118 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao

a)Cho hai vectơ

Xem lời giải

Bài 20 trang 118 Sách bài tập hình học lớp 12 nâng cao

a)Tìm vec tơ đơn vị vuông góc với trục Ox

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất