Ôn tập chương IV - Số phức

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Câu 4.43 trang 184 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao Câu 4.43 trang 184 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Xác định tập hợp các điểm trong mặt phẳng phức biểu diễn các số

Xem chi tiết
Câu 4.44 trang 184 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao Câu 4.44 trang 184 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Chứng minh rằng hai số phức phân biệt

Xem chi tiết
Câu 4.45 trang 184 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao Câu 4.45 trang 184 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

a) Cho số phức

Xem chi tiết
Câu 4.46 trang 184 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao Câu 4.46 trang 184 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Xác định tập hợp các điểm trong mặt phẳng phức biểu diễn các số z thỏa mãn từng điều kiện sau:

Xem chi tiết
Câu 4.47 trang 184 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao Câu 4.47 trang 184 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Cho A, B, C, D là bốn điểm trong mặt phẳng phức theo thứ tự biểu diễn các số

Xem chi tiết
Câu 4.48 trang 184 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao Câu 4.48 trang 184 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Tìm số phức z thỏa mãn đồng thời

Xem chi tiết
Câu 4.49 trang 184 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao Câu 4.49 trang 184 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Xét hệ phương trình

Xem chi tiết
Câu 4.50 trang 184 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao Câu 4.50 trang 184 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Tìm tất cả các điểm của mặt phẳng phức biểu diễn các số phức z sao

Xem chi tiết
Câu 4.51 trang 184 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao Câu 4.51 trang 184 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Tìm những số thực a, b để có phân tích

Xem chi tiết
Câu 4.52 trang 184 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao Câu 4.52 trang 184 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Tìm những số thực a, b, c là ba số thực sao

Xem chi tiết
Câu 4.53 trang 184 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao Câu 4.53 trang 184 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Viết dạng phương trình lượng giác của các số phức

Xem chi tiết
Câu 4.54 trang 184 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao Câu 4.54 trang 184 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

a) Cho các số thực a, b sao cho

Xem chi tiết
Câu 4.55 trang 184 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao Câu 4.55 trang 184 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Trong mặt phằng phức xét ngũ giác đều ABCDE nội tiếp đường tròn đơn vị. A là điểm biểu diễn số 1

Xem chi tiết
Câu 4.56 trang 184 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao Câu 4.56 trang 184 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

a) Trong mặt phẳng phức cho điểm A biểu diễn số phức

Xem chi tiết


Gửi bài