Bài 7. Phương trình mũ và lôgarit

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Câu 2.87 trang 84 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao Câu 2.87 trang 84 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Giải các phương trình sau:

Xem chi tiết
Câu 2.88 trang 84 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao Câu 2.88 trang 84 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Giải các phương trình sau:

Xem chi tiết
Câu 2.89 trang 85 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao Câu 2.89 trang 85 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Gải các phương trình sau:

Xem chi tiết
Câu 2.90 trang 85 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao Câu 2.90 trang 85 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Gải các phương trình sau:

Xem chi tiết
Câu 2.91 trang 85 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao Câu 2.91 trang 85 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Giải các phương trình sau:

Xem chi tiết
Câu 2.92 trang 85 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao Câu 2.92 trang 85 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Dùng phương pháp đặt ẩn phụ để giải các phương trình sau:

Xem chi tiết
Câu 2.93 trang 85 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao Câu 2.93 trang 85 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Dùng phương pháp đặt ẩn phụ để giải các phương trình sau:

Xem chi tiết
Câu 2.94 trang 85 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao Câu 2.94 trang 85 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Dùng phương pháp đặt ẩn phụ để giải các phương trình sau:

Xem chi tiết
Câu 2.95 trang 86 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao Câu 2.95 trang 86 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Giải các phương trình sau:

Xem chi tiết
Câu 2.96 trang 86 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao Câu 2.96 trang 86 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Tìm m để mỗi phương trình sau có nghiệm:

Xem chi tiết
Câu 2.97 trang 86 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao Câu 2.97 trang 86 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Tìm m để mỗi phương trình sau có nghiệm duy nhất:

Xem chi tiết
Câu 2.98 trang 86 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao Câu 2.98 trang 86 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Giải các phương trình sau:

Xem chi tiết
Câu 2.99 trang 86 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao Câu 2.99 trang 86 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Gải các phương trình sau:

Xem chi tiết
Câu 2.100 trang 86 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao Câu 2.100 trang 86 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Gải các phương trình sau:

Xem chi tiết
Câu 2.101 trang 86 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao Câu 2.101 trang 86 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Giải các phương trình sau:

Xem chi tiết
Câu 2.102 trang 87 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao Câu 2.102 trang 87 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Giải các phương trình sau:

Xem chi tiết
Câu 2.103 trang 87 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao Câu 2.103 trang 87 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Giải các phương trình sau:

Xem chi tiết
Câu 2.104 trang 87 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao Câu 2.104 trang 87 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Giải các phương trình sau:

Xem chi tiết
Câu 2.105 trang 87 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao Câu 2.105 trang 87 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Cho a >1, b >1.Chứng minh rằng, nếu phương trình

Xem chi tiết
Câu 2.106 trang 87 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao Câu 2.106 trang 87 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Giải các phương trình sau:

Xem chi tiết
Xem thêm


Gửi bài