Bài 7. Phương trình mũ và lôgarit

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Câu 2.87 trang 84 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Giải các phương trình sau:

Xem lời giải

Câu 2.88 trang 84 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Giải các phương trình sau:

Xem lời giải

Câu 2.89 trang 85 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Gải các phương trình sau:

Xem lời giải

Câu 2.90 trang 85 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Gải các phương trình sau:

Xem lời giải

Câu 2.91 trang 85 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Giải các phương trình sau:

Xem lời giải

Câu 2.92 trang 85 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Dùng phương pháp đặt ẩn phụ để giải các phương trình sau:

Xem lời giải

Câu 2.93 trang 85 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Dùng phương pháp đặt ẩn phụ để giải các phương trình sau:

Xem lời giải

Câu 2.94 trang 85 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Dùng phương pháp đặt ẩn phụ để giải các phương trình sau:

Xem lời giải

Câu 2.95 trang 86 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Giải các phương trình sau:

Xem lời giải

Câu 2.96 trang 86 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Tìm m để mỗi phương trình sau có nghiệm:

Xem lời giải

Câu 2.97 trang 86 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Tìm m để mỗi phương trình sau có nghiệm duy nhất:

Xem lời giải

Câu 2.98 trang 86 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Giải các phương trình sau:

Xem lời giải

Câu 2.99 trang 86 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Gải các phương trình sau:

Xem lời giải

Câu 2.100 trang 86 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Gải các phương trình sau:

Xem lời giải

Câu 2.101 trang 86 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Giải các phương trình sau:

Xem lời giải

Câu 2.102 trang 87 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Giải các phương trình sau:

Xem lời giải

Câu 2.103 trang 87 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Giải các phương trình sau:

Xem lời giải

Câu 2.104 trang 87 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Giải các phương trình sau:

Xem lời giải

Câu 2.105 trang 87 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Cho a >1, b >1.Chứng minh rằng, nếu phương trình

Xem lời giải

Câu 2.106 trang 87 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Giải các phương trình sau:

Xem lời giải

Xem thêm