Bài 1. Số phức

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Câu 4.1 trang 176 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Tìm phần ảo và phần thực của mỗi số phức sau:

Xem lời giải

Câu 4.2 trang 176 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Cho số phức

Xem lời giải

Câu 4.3 trang 177 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Tìm nghiệm phức của mỗi phương trình sau:

Xem lời giải

Câu 4.4 trang 177 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Các điểm

Xem lời giải

Câu 4.5 trang 177 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Xác định tập hợp các điểm trong mặt phẳng phức biểu diễn các số z thỏa mãn mỗi điều kiện sau:

Xem lời giải

Câu 4.6 trang 177 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Gọi M, M’ theo thứ tự là các điểm của mặt phẳng phức biểu diễn số

Xem lời giải

Câu 4.7 trang 177 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Cho A, B là hai điểm trong mặt phẳng phức theo thứ tự biểu diễn các số phức

Xem lời giải

Câu 4.8 trang 177 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Cho vectơ

Xem lời giải

Câu 4.9 trang 178 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Cho A, B, C, D là bốn điểm trong mặt phẳng phức biểu diễn theo thứ tự các số:

Xem lời giải

Câu 4.10 trang 178 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Xác định tập hợp các điểm trong mặt phẳng phức biểu diễn các số phức z thỏa mãn:

Xem lời giải

Câu 4.11 trang 178 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Cho số phức

Xem lời giải

Câu 4.12 trang 178 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Tìm số phức z thỏa mãn đồng thời

Xem lời giải

Câu 4.13 trang 178 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Tìm số phức z thỏa mãn

Xem lời giải