Bài 1: Tính đơn điệu của hàm số

Bình chọn:
4.7 trên 117 phiếu
Bài 1.1 trang 10 SBT Giải tích 12 Nâng cao

Giải bài 1.1 trang 10 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Xem lời giải

Bài 1.2 trang 10 SBT Giải tích 12 Nâng cao

Giải bài 1.2 trang 10 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao. Xét chiều biến thiên của các hàm số sau:...

Xem lời giải

Bài 1.3 trang 10 SBT Giải tích 12 Nâng cao

Giải bài 1.3 trang 10 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao. Xét chiều biến thiên các hàm số sau:...

Xem lời giải

Bài 1.4 trang 10 SBT Giải tích 12 Nâng cao

Giải bài 1.4 trang 10 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao. Hãy chứng minh rằng ...

Xem lời giải

Bài 1.5 trang 11 SBT Giải tích 12 Nâng cao

Giải bài 1.5 trang 11 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao. Chứng minh rằng...

Xem lời giải

Bài 1.6 trang 11 SBT Giải tích 12 Nâng cao

Giải bài 1.6 trang 11 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao. Chứng minh rằng hàm số ...

Xem lời giải

Bài 1.7 trang 11 SBT Giải tích 12 Nâng cao

Giải bài 1.7 trang 11 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao. Với các giá trị nào của m, hàm số...

Xem lời giải

Bài 1.8 trang 11 SBT Giải tích 12 Nâng cao

Giải bài 1.8 trang 11 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao. Với các giá trị nào của a, hàm số...

Xem lời giải

Bài 1.9 trang 11 SBT Giải tích 12 Nâng cao

Giải bài 1.9 trang 11 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao. Cho hàm số ...

Xem lời giải

Bài 1.10 trang 11 SBT Giải tích 12 Nâng cao

Giải bài 1.10 trang 11 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao. Cho hàm số ...

Xem lời giải

Bài 1.11 trang 12 SBT Giải tích 12 Nâng cao

Giải bài 1.11 trang 12 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao. Cho hàm số ...

Xem chi tiết

Bài 1.12 trang 12 SBT Giải tích 12 Nâng cao

Giải bài 1.12 trang 12 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao. Cho hàm số ...

Xem lời giải

Bài 1.13 trang 12 SBT Giải tích 12 Nâng cao

Giải bài 1.13 trang 12 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao. Cho hàm số ...

Xem lời giải

Bài 1.14 trang 12 SBT Giải tích 12 Nâng cao

Giải bài 1.14 trang 12 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao. Chứng minh rằng hàm số ...

Xem lời giải

Bài 1.15 trang 12 SBT Giải tích 12 Nâng cao

Giải bài 1.15 trang 12 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao. Cho hàm số ...

Xem lời giải