Bài 5, 6. Hàm số mũ , hàm số lôgarit và hàm số lũy thừa

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Câu 2.66 trang 81 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao Câu 2.66 trang 81 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Trong các hàm số sau đây, hãy chỉ ra hàm số nào là đồng biến, hàm số nào là nghịch biến trên tập xác định của nó ?

Xem chi tiết
Câu 2.67 trang 81 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao Câu 2.67 trang 81 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Tìm các giới hạn sau:

Xem chi tiết
Câu 2.68 trang 81 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao Câu 2.68 trang 81 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Tìm đạo hàm các hàm số sau:

Xem chi tiết
Câu 2.69 trang 81 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao Câu 2.69 trang 81 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Cho số n nguyên dương

Xem chi tiết
Câu 2.70 trang 81 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao Câu 2.70 trang 81 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Vẽ đồ thị các hàm số sau:

Xem chi tiết
Câu 2.71 trang 82 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao Câu 2.71 trang 82 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Cho 0 < a < 1. Với giá trị nào của x thì đồ thị của hàm số

Xem chi tiết
Câu 2.72 trang 82 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao Câu 2.72 trang 82 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Cũng câu hỏi tương tự như bài tập 2.71 với điều kiện a > 1.

Xem chi tiết
Câu 2.73 trang 82 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao Câu 2.73 trang 82 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Có thể nói gì về cơ số a, biết rằng :

Xem chi tiết
Câu 2.74 trang 82 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao Câu 2.74 trang 82 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Tính các giới hạn sau:

Xem chi tiết
Câu 2.75 trang 82 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao Câu 2.75 trang 82 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Tìm đạo hàm của mỗi hàm số sau:

Xem chi tiết
Câu 2.76 trang 82 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao Câu 2.76 trang 82 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Cho số n nguyên dương.

Xem chi tiết
Câu 2.77 trang 82 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao Câu 2.77 trang 82 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Trong các hàm số sau đây, hãy chỉ ra hàm số nào đồng biến, hàm số nào nghịch biến trên tập xác định của nó ?

Xem chi tiết
Câu 2.78 trang 83 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao Câu 2.78 trang 83 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Vẽ đồ thị các hàm số sau:

Xem chi tiết
Câu 2.79 trang 83 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao Câu 2.79 trang 83 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Tính giá trị gần đúng của đạo hàm của mỗi hàm số sau tại điểm đã chỉ ra (chính xác đến hàng phần nghìn):

Xem chi tiết
Câu 2.80 trang 83 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao Câu 2.80 trang 83 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Chứng minh rằng đồ thị của hai hàm số

Xem chi tiết
Câu 2.81 trang 83 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao Câu 2.81 trang 83 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Với giá trị nào của x thì đồ thị của hàm số

Xem chi tiết
Câu 2.82 trang 83 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao Câu 2.82 trang 83 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Với giá trị nào của x thì đồ thị của hàm số

Xem chi tiết
Câu 2.83 trang 83 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao Câu 2.83 trang 83 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Tìm đạo hàm các hàm số sau:

Xem chi tiết
Câu 2.84 trang 83 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao Câu 2.84 trang 83 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Vẽ đồ thị các hàm số sau:

Xem chi tiết
Câu 2.85 trang 84 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao Câu 2.85 trang 84 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Chứng minh rằng hàm số

Xem chi tiết
Xem thêm


Gửi bài