Bài 2. Phương trình mặt phẳng

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 35 trang 123 Sách bài tập hình học lớp 12 nâng cao

viết phương trình mặt phẳng :

Xem lời giải

Bài 36 trang 124 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao

Trong mỗi trường hợp sau, viết phương trình mặt phẳng :

Xem lời giải

Bài 37 trang 124 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao

a)Bốn điểm A(-1;2;3), B(2;-4;3),C(4;5;6), D(3;2;1)

Xem lời giải

Bài 38 trang 124 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao

Cho hai điểm A(0;0;-3), B(2;0;-1) và mặt phẳng

Xem lời giải

Bài 39 trang 124 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao

Viết phương trình mặt phẳng đi qua điểm

Xem lời giải

Bài 40 trang 125 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao

Viết phương trình mạt phẳng đi qua điểm

Xem lời giải

Bài 41 trang 125 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao

Xét vị trí tương đối của mỗi cặp mặt phẳng cho bởi các phương trình sau :

Xem lời giải

Bài 42 trang 125 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao

a)Tìm

Xem lời giải

Bài 43 trang 125 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao

Viết phương trình mặt phẳng trong mỗi trường hợp sau:

Xem lời giải

Bài 44 trang 125 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao

Xác định các giá trị k và m

Xem lời giải

Bài 45 trang 126 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao

Cho ba mặt phẳng

Xem lời giải

Bài 46 trang 126 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao

a)Cho mặt cầu có phương trình

Xem lời giải

Bài 47 trang 126 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao

a)Viết phương trình mp(P)

Xem lời giải

Bài 48 trang 126 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao

a)Tìm trên Oy điểm cách đều hai mặt phẳng

Xem lời giải

Bài 49 trang 126 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao

Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’

Xem lời giải

Bài 50 trang 127 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao

Cho hai mặt phẳng song song có phương trình

Xem lời giải

Bài 51 trang 127 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao

Cho tứ diện ABCD với

Xem lời giải

Bài 52 trang 127 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao

Trong không gian Oxyz cho hai điểm

Xem lời giải

Bài 53 trang 127 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao

Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD

Xem lời giải

Bài 54 trang 127 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao

Cho khối lập phương ABCD.A’B’C’D’ cạnh bằng 1.

Xem lời giảiHỏi bài