Ôn tập chương 2: Mặt cầu, mặt trụ, mặt nón

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 45 trang 63 SBT Hình học 12 Nâng cao Bài 45 trang 63 SBT Hình học 12 Nâng cao

Giải bài 45 trang 63 sách bài tập Hình học 12 Nâng cao. Cho tứ diện đều ABCD...

Xem chi tiết
Bài 46 trang 63 SBT Hình học 12 Nâng cao Bài 46 trang 63 SBT Hình học 12 Nâng cao

Giải bài 46 trang 63 sách bài tập Hình học 12 Nâng cao. Xét hình chóp tứ giác đều S.ABCD ...

Xem chi tiết
Bài 47 trang 63 SBT Hình học 12 Nâng cao Bài 47 trang 63 SBT Hình học 12 Nâng cao

Giải bài 47 trang 63 sách bài tập Hình học 12 Nâng cao. Cho tam giác AIB có IA=IB=2a, ...

Xem chi tiết
Bài 48 trang 63 SBT Hình học 12 Nâng cao Bài 48 trang 63 SBT Hình học 12 Nâng cao

Giải bài 48 trang 63 sách bài tập Hình học 12 Nâng cao. Gọi r và h lần lượt là bán kính đáy ...

Xem chi tiết
Bài 49 trang 63, 64 SBT Hình học 12 Nâng cao Bài 49 trang 63, 64 SBT Hình học 12 Nâng cao

Giải bài 49 trang 63, 64 sách bài tập Hình học 12 Nâng cao. Cho hình nón đỉnh S có bán kính đáy R, ...

Xem chi tiết
Bài 50 trang 64 SBT Hình học 12 Nâng cao Bài 50 trang 64 SBT Hình học 12 Nâng cao

Giải bài 50 trang 64 sách bài tập Hình học 12 Nâng cao. Một hình nón có bán kính đáy r, ...

Xem chi tiết
Bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 trang 64, 65, 66 SBT Hình học 12 Nâng cao Bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 trang 64, 65, 66 SBT Hình học 12 Nâng cao

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 trang 64, 65, 66 sách bài tập Hình học 12 Nâng cao. Hình chóp D.ABC có ...

Xem chi tiết
Bài 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 trang 67 SBT Hình học 12 Nâng cao Bài 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 trang 67 SBT Hình học 12 Nâng cao

Giải bài 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 trang 67 sách bài tập Hình học 12 Nâng cao. Một hình trụ có diện tích xung quanh bằng 4, ...

Xem chi tiết


Gửi bài