Bài 3. Dạng lượng giác của số phức. Ứng dụng

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Câu 4.24 trang 181 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Tìm một acgumen của mỗi số phức sau:

Xem lời giải

Câu 4.25 trang 181 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Cho hai số phức khác 0 là

Xem lời giải

Câu 4.26 trang 181 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Xác định tập hợp các điểm trong mặt phẳng phức biểu diễn các số phức z thỏa mãn từng điều kiện sau:

Xem lời giải

Câu 4.27 trang 181 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Tìm phần thực và phần ảo của mỗi số phức sau:

Xem lời giải

Câu 4.28 trang 181 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Viết dạng lượng giác của mỗi số phức sau:

Xem lời giải

Câu 4.29 trang 181 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Tìm số phức z sao cho

Xem lời giải

Câu 4.30 trang 182 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Ác định tập hợp các điểm trong mặt phẳng phức biểu diễn các số phức z sao cho

Xem lời giải

Câu 4.31 trang 182 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Cho số phức z có môđun bằng 1. Biết một acgumen của z là

Xem lời giải

Câu 4.32 trang 182 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Hỏi với số nguyên dương n nào, số phức

Xem lời giải

Câu 4.33 trang 182 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Cho A, B, C, D là bốn điểm trong mặt phẳng phức theo thứ tự biểu diễn các số

Xem lời giải

Câu 4.34 trang 182 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Biểu diễn hình học các số

Xem lời giải

Câu 4.35 trang 182 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Cho tam giác đều OAB trong mặt phằng phức (O là gốc tọa độ). Chứng minh rằng nếu A, B theo thứ tự biểu diễn các số

Xem lời giải

Câu 4.36 trang 182 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Cho

Xem lời giải

Câu 4.37 trang 183 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Tìm lượng giác của các căn bậc hai của các số phức sau:

Xem lời giải