Bài 6: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của một số hàm đa thức

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1.44 trang 19 SBT Giải tích 12 Nâng cao

Giải bài 1.44 trang 19 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số...

Xem lời giải

Bài 1.45 trang 19 SBT Giải tích 12 Nâng cao

Giải bài 1.45 trang 19 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số...

Xem lời giải

Bài 1.46 trang 19 SBT Giải tích 12 Nâng cao

Giải bài 1.46 trang 19 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao. Tìm các hệ số a, b, c sao cho đồ thị hàm số...

Xem lời giải

Bài 1.47 trang 19 SBT Giải tích 12 Nâng cao

Giải bài 1.47 trang 19 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao. Tìm các hệ số m, n sao cho hàm số...

Xem lời giải

Bài 1.48 trang 20 SBT Giải tích 12 Nâng cao

Giải bài 1.48 trang 20 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao.Tìm cực đại các hệ số m, n, p sao cho hàm số...

Xem lời giải

Bài 1.49 trang 20 SBT Giải tích 12 Nâng cao

Giải bài 1.49 trang 20 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số...

Xem lời giải

Bài 1.50 trang 20 SBT Giải tích 12 Nâng cao

Giải bài 1.50 trang 20 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số...

Xem lời giải

Bài 1.51 trang 20 SBT Giải tích 12 Nâng cao

Giải bài 1.51 trang 20 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số...

Xem lời giải

Bài 1.52 trang 20 SBT Giải tích 12 Nâng cao

Giải bài 1.52 trang 20 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số...

Xem lời giải