Bài 2, 3 : Khái niệm về mặt tròn xoay. Mặt trụ, hình trụ và khối trụ

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 20 trang 58 SBT Hình học 12 Nâng cao

Giải bài 20 trang 58 sách bài tập Hình học 12 Nâng cao. Một hình trụ có diện tích xung quanh là S...

Xem lời giải

Bài 21 trang 58 SBT Hình học 12 Nâng cao

Giải bài 21 trang 58 sách bài tập Hình học 12 Nâng cao. Cho hình trụ có bán kính đáy bằng R, ...

Xem lời giải

Bài 22 trang 58 SBT Hình học 12 Nâng cao

Giải bài 22 trang 58 sách bài tập Hình học 12 Nâng cao. Giả sử thiết diện qua trục OO’ ...

Xem lời giải

Bài 23 trang 58 SBT Hình học 12 Nâng cao

Giải bài 23 trang 58 sách bài tập Hình học 12 Nâng cao. Cho hình trụ có bán kính đáy bằng R, ...

Xem lời giải

Bài 24 trang 58 SBT Hình học 12 Nâng cao

Giải bài 24 trang 58 sách bài tập Hình học 12 Nâng cao. Cho hình trụ có bán kính bằng R, ...

Xem lời giải

Bài 25 trang 59 SBT Hình học 12 Nâng cao

Giải bài 25 trang 59 sách bài tập Hình học 12 Nâng cao. Cho hình lăng trụ lục giác đều ABCDEF.A’B’C’D’E’F’ có ...

Xem lời giải

Bài 26 trang 59 SBT Hình học 12 Nâng cao

Giải bài 26 trang 59 sách bài tập Hình học 12 Nâng cao. Cho hình lăng trụ đứng ABCD.A’B’C’D’ ...

Xem lời giải

Bài 27 trang 59 SBT Hình học 12 Nâng cao

Giải bài 27 trang 59 sách bài tập Hình học 12 Nâng cao. Cho hình trụ có trục

Xem lời giải

Bài 28 trang 59 SBT Hình học 12 Nâng cao

Giải bài 28 trang 59 sách bài tập Hình học 12 Nâng cao. Một hình trụ có thiết diện qua trục là hình vuông, ...

Xem lời giải

Bài 29 trang 59 SBT Hình học 12 Nâng cao

Giải bài 29 trang 59 sách bài tập Hình học 12 Nâng cao. Xét hình trụ nội tiếp một mặt cầu bán kính R ...

Xem lời giải

Bài 30 trang 60 SBT Hình học 12 Nâng cao

Giải bài 30 trang 60 sách bài tập Hình học 12 Nâng cao. Cho hình hộp ...

Xem lời giải