Bài 2. Lũy thừa với số mũ thực

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Câu 2.18 trang 73 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Hãy so sánh

Xem lời giải

Câu 2.19 trang 73 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Hãy tính

Xem lời giải

Câu 2.20 trang 73 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức

Xem lời giải

Câu 2.21 trang 73 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

Xem lời giải

Câu 2.22 trang 73 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Với giá trị nào của a thì phương trình

Xem lời giải

Câu 2.23 trang 73 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

a) Hãy tìm a để có đẳng thức

Xem lời giải

Câu 2.24 trang 73 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

a) Gọi m là giá trị gần đúng của

Xem lời giải

Câu 2.25 trang 73 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

a) Gọi M là giá trị gần đúng của

Xem lời giải

Câu 2.32 trang 74 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Tỉ lệ giảm dân số hàng năm của I-ta-li-a là 0,1%. Năm 1998, dân số của I-ta-li-a là 56.783.000 người. Hỏi dân số nước này vào năm 2020 (22 năm sau đó) ?

Xem lời giải

Câu 2.26 trang 74 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Đơn giản các biểu thức

Xem lời giải

Câu 2.27 trang 74 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Đơn giản các biểu thức

Xem lời giải

Câu 2.28 trang 74 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Biết rằng tỉ lệ lạm phát hàng năm của một quốc gia trong 10 năm qua là 5%. Hỏi nếu năm 1994, giá của một loiaj hàng hóa của quốc gia đó là A (USD) thì sau n năm (left( {0 le n le 10} right)( giá của loại hàng hóa đó là bao nhiêu ?

Xem lời giải

Câu 2.29 trang 74 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Tỉ lệ tăng dân số hàng năm của In-đô-nê-xi-a là 1,5%. Năm 1998, dân số của nước này là 212.942.000 người. Hỏi dân số của In-đô-nê-xi-a vào năm 2006 ?

Xem lời giải

Câu 2.30 trang 74 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Năm 1994 tỉ lệ thể tích khí

Xem lời giải

Câu 2.31 trang 74 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Biết rằng tỉ lệ giảm dân số hàng năm của Nga là 0,5%. Năm 1998, dân số của Nga là 146.861.000 người. Hỏi năm 2008 dân số của Nga sẽ là bao nhiêu ?

Xem lời giải